Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (RÚVZ CA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto.

RÚVZ CA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 27. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 27. kalendárny týždeň 2024

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 393 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 605,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 51, t. j. chorobnosť 78,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 21,2 % a chorobnosť CHPO stúpla o 59,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2358,8/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 87 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 67 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,3 % zo všetkých ARO. Komplikáciu predstavovala sinusitída (1). Prípad SARI nebol hlásený.

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 124 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 379,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 0, t. j. chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 38,6 % a chorobnosť CHPO ostala nezmenená. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 974,7/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 100 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 4,0 % zo všetkých ARO. Medzi komplikácie patrili pneumónie (2), otitídy (2) a sinusitídy (1). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 27. kalendárnom týždni 2024 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Čadca nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 27. kalendárnom týždni 2024 v okrese Čadca bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.    V okrese Kysucké Nové Mesto nebol hlásený žiaden prípad.

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci