Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (RÚVZ CA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto.

RÚVZ CA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 25. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 25. kalendárny týždeň 2024

V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 540 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 920,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 87, t. j. chorobnosť 148,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 8,3 % a chorobnosť CHPO stúpla o 128,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3586,8/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca teda predstavuje mierny nárast chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 59 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 1,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (6). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 186 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 613,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 8, t. j. chorobnosť 26,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 35,5 % a chorobnosť CHPO klesla o 47,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 974,7/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 89 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi komplikácie patrili otitídy (3), sinusitídy (2) a pneumónie (1). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 25. kalendárnom týždni 2024 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Čadca nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 25. kalendárnom týždni 2024 nebol v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto hlásený prípad ochorenia COVID-19.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci