Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (RÚVZ BJ)

má územnú pôsobnosť pre okres Bardejov.

RÚVZ BJ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky je Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove sprístupňuje dokumentáciu na verejné pripomienkovanie k projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Bardejov. Projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Bardejov“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom “zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Bardejove bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

  • zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
  • monitorovanie prostredia,
  • evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu,
  • zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Dokumentácia k projektu:
Pripomienkový formulár
Projektový prístup 
Projektový zámer
Register rizík a závislostí
Katalóg požiadaviek

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 24.07.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu ruvzbj@uvzsr.sk

Prílohy:

Pripomienkový formulár (.xlsx, 14 kB)
Projektový prístup (.docx, 20 kB)
Projektový zámer (.pdf, 813 kB)
Register rizík a závislostí (.xlsx, 118 kB)
Katalóg požiadaviek (.xlsx, 101 kB)