Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (RÚVZ BJ)

má územnú pôsobnosť pre okres Bardejov.

RÚVZ BJ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky je Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Bardejov za 27. týždeň 2024

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Bardejov hlásených 528 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 766,4/100 tis. obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom evidujeme aj naďalej pokles chorobnosti v skupine ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO je opakovane vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, a to 1962,1/100 tis. obyvateľov.

Priebeh ochorení sprevádzaný komplikáciami bol hlásený u 15,0% zo všetkých hlásených prípadov ARO v danom týždni. 

Sinusitídy boli prítomné v 53% prípadov, ostatné komplikácie predstavovali otitídy (42%) a pneumónie (5%).

V chorobnosti v skupine chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) zaznamenávame pokles v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Hlásených bolo 78 ochorení (chorobnosť 113,2/100 tis. obyvateľov), čo predstavuje 14,8% z celkového počtu hlásených ARO. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO je opakovane vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, a to 337,6/100 tis. obyvateľov.

V 27. kalendárnom týždni boli hlásené 2 potvrdené prípady ochorenia COVID-19.

Ťažký priebeh akútnych respiračných ochorení (SARI) v danom týždni neevidujeme.

Ochorenie hlásilo 88% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 93% všeobecných lekárov pre dospelých.
 

Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH
poverená vykonávaním 
funkcie regionálnej hygieničky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove

Epidemiologická situácia v okrese Bardejov