Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Banská Bystrica a Brezno a orgánom radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania k projektu Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlomv Banskej Bystrici sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Projekt s názvom „Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS.

Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný externými ako aj internými zamestnancami, predovšetkým manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

  • zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
  • monitorovanie prostredia,
  • evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu,
  • zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Dokumentácia k projektu je zverejnená v MetaIS: Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 24.07.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára (xlsx, 13 kB) na e-mailovú adresu silvia.vojtekova@vzbb.sk.

Prílohy: