Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Banská Bystrica a Brezno a orgánom radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Aktuality

Späť Odporúčania pre základné školy v prípade výskytu čierneho kašľa (pertussis)

Opatrenia pre triedu: 

 • V prípade výskytu ochorenia u žiaka alebo zamestnanca na čierny kašeľ bezodkladne telefonicky informovať RÚVZ BB (tel.: 048/4367 442466460469785).
 • Overiť, či osoby, ktoré prišli do kontaktu (žiaci a zamestnanci) boli očkované v závislosti od veku.
  Za kontakty sa považujú osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s chorým v škole (navštevujú rovnakú triedu alebo pracujú v rovnakej miestnosti).
 • Bezodkladne informovať rodičov (najlepšie písomne cez EduPage), najmä ktorých deti neboli očkované alebo preočkované o riziku možnej nákazy, sledovať zdravotný stav detí (v škole aj v domácom prostredí) počas inkubačného času, t. j. po dobu 21 dní (od posledného kontaktu s chorým).
 • Rodičom odporučiť kontaktovať pediatra s cieľom zhodnotiť stav zaočkovanosti rodinných príslušníkov a informovať lekára, že v škole bol evidovaný prípad čierneho kašľa.
 • V prípade, ak má dieťa v škole jeden z nasledujúcich príznakov záchvaty kašľa, pískanie, vracanie po zakašľaní, chorého okamžite izolovať od ostatných, prípadne prekryť horné dýchacie cesty (rúško /respirátor) a telefonicky kontaktovať rodičov.
 • Aktivít organizovaných v spoločných priestoroch školy (napr. telocvik) by sa mala trieda, (v ktorej boli zaznamenané prípady), zúčastňovať ako posledná a zároveň je potrebné po nich zabezpečiť upratovanie priestorov. 

Opatrenia pre školu: 

 • Nekombinovať triedy a nerealizovať spoločné akcie.
 • Použitý riad je potrebné umývať v umývačke riadu s nastavením teploty minimálne 60°C.
 • Na toaletách a v jedálni vyvesiť upozornenie: "Dôkladne si umývajte ruky!" 
 • Zabezpečiť toalety tekutým mydlom a jednorazovými utierkami a odpadkovými košmi, ktorých otváranie si nevyžaduje ručný dotyk.
 • Dôkladne sledovať, ako si žiaci mladších ročníkov umývajú ruky, najmä po príchode dieťaťa do školy, pred jedlom, po prechádzke a použití toalety.
 • Vykonávať upratovanie na mokro a pravidelné vetranie spoločných priestorov.
 • Zvýšiť frekvenciu umývania a dezinfikovania povrchov a zariadení pomocou čistiacich a dezinfekčných prostriedkov podľa pokynov na použitie.
 • Dané opatrenia odporúčame realizovať do 21 dní po výskyte posledného prípadu (posledný deň prípadu v škole), ak sa neobjaví ďalšie ochorenie.