Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Banská Bystrica a Brezno a orgánom radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Aktuality

Späť Odporúčania pre materské školy v prípade výskytu čierneho kašľa (pertussis)

 • Pri výskyte čierneho kašľa u dieťaťa alebo zamestnanca bezodkladne telefonicky informovať RÚVZ BB (tel.: 048/4367 442, 466, 460, 469, 785).
 • Overiť, či osoby, ktoré prišli do kontaktu (deti a zamestnanci) boli očkované v závislosti od veku.
  Za kontakty sa považujú osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s chorým v škole (navštevujú rovnakú triedu alebo pracujú v rovnakej miestnosti).
 • Pri výskyte ochorenia vykonávať dôsledný ranný filter detí pred prijatím do zariadenia, ako aj merať telesnú teplotu dvakrát denne 21 dní od posledného kontaktu s chorým.
 • V prípade, ak sa v priebehu dňa u dieťaťa vyskytne jeden z nasledujúcich príznakov horúčka, záchvaty kašľa, pískanie, vracanie po zakašľaní, choré dieťa okamžite izolovať od ostatných, a telefonicky kontaktovať rodičov.
 • Nerealizovať spoločné podujatia, nemiešať kolektívy, aj čo sa týka pobytu detí vonku. 
 • Nepresúvať personál pracujúci v kolektíve, kde sa vyskytlo ochorenie do iného kolektívu.
 • Dodržiavať umývanie rúk po príchode dieťaťa do zariadenia, pred jedlom, po prechádzkach a návšteve toalety.
 • Kontrolovať, či deti používajú uteráky podľa individuálneho označenia.
 • Vykonávať upratovanie na mokro a vetranie priestorov počas prechádzky s deťmi. 
 • Zvýšiť frekvenciu umývania a dezinfikovania povrchov.
 • Používať len ľahko umývateľné hračky, aby sa zabezpečilo ich umývanie a dezinfekcia na konci každého pracovného dňa; oprať mäkké hračky v práčke alebo zabezpečiť ich chemické čistenie, nepoužívať plyšové hračky, kým sa nezastavia reštriktívne opatrenia.
 • Použitý riad je potrebné umývať v umývačke riadu s nastavením teploty minimálne 60°C.
 • Prijať deti, ktoré sa zotavili z čierneho kašľa len s odporučením pediatra.
 • Kolektívnym zariadeniam pre deti vo veku pred nástupom povinnej predškolskej dochádzky sa odporúča, aby vzhľadom na vysoké riziko ťažkého priebehu pertussis u detí bolo čo možno najviac pracovníkov v priamom kontakte s deťmi preočkovaných proti pertussis.
 • Informovať primeranou, vhodnou formou s dodržaním ochrany osobných údajov všetkých rodičov o riziku možnej nákazy, najmä rodičov detí, ktoré neboli očkované, sledovať zdravotný stav detí počas inkubačného času, t.j. po dobu 21 dní (od posledného kontaktu s chorým).
 • Odporučiť rodičom kontaktovať pediatra s cieľom zhodnotiť stav zaočkovanosti rodinných príslušníkov a informovať lekára, že v škole bol evidovaný prípad čierneho kašľa.
 • Dané opatrenia odporúčame realizovať do 21 dní po výskyte posledného prípadu (posledný deň prípadu v škole), ak sa neobjaví ďalšie ochorenie.