Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Banská Bystrica a Brezno a orgánom radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Aktuality

Späť Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) si rovnako ako celý svet pripomína 26. jún ako Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Organizácia Spojených národov 7. decembra 1987 na Valnom zhromaždení vyhlásila 26. jún za Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi ako výraz svojho odhodlania posilniť činnosť a spoluprácu na dosiahnutie cieľa medzinárodnej spoločnosti bez drog.

Podľa Svetovej správy o drogách 2023, ktorú zverejnil Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), pretrvávajúca rekordná ponuka nelegálnych drog a čoraz dostupnejší prístup k nim zhoršujú globálne krízy a predstavujú výzvy pre zdravie spoločnosti. Počet ľudí, ktorí injekčne užívali drogy v roku 2021, je odhadovaný na 13,2 milióna, čo je o 18 % viac ako predchádzajúce odhady. Celosvetovo v roku 2021 užívalo drogy viac ako 296 miliónov ľudí (5,8 % svetovej populácie vo veku 15 – 64 rokov), čo predstavuje nárast o 23 % v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím. 

Úrad OSN každoročne vyhlási nosnú tému svetového dňa a spustí tým 12-mesačnú kampaň na zvýšenie povedomia o globálnom drogovom probléme. Rok 2024 sa nesie v téme: „Dôkazy sú jasné: investujte do prevencie“.

Zdôrazňovať prevenciu užívania drog je nutné na celom svete, inak problémy súvisiace s drogami zasiahnu ešte väčšiu časť populácie. Neoddeliteľnou súčasťou prevencie je zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa správne rozhodnutia smerujúce k slobodnému životu bez závislostí.

RÚVZ Banská Bystrica, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu prispieva k prevencii formou zdravotno-výchovných aktivít. Celoročne realizuje prednášky pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v okresoch Banská Bystrica a Brezno, a šíri tak osvetu na témy: „Prevencia alkoholu“, „Fetálny alkoholový syndróm“, „Prevencia drogových závislostí“, „Drogy“ a „Látkové a nelátkové závislosti“

V prípade záujmu o bližšie informácie nás nájdete na web stránke poradne zdravia alebo nás kontaktujte na poradna.zdravia@vzbb.sk, prípadne telefonicky 048/4367 421, 422, 424.

Zdroj: UNODC