Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Banská Bystrica a Brezno a orgánom radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Banskobystrickom kraji za 27. kalendárny týždeň r. 2024

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 1836 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 666,06/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 114 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 41,36/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (26. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 27,6 % a výskyt CHPO je nižší o 48,6 %.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Banská Bystrica (1046,82/100 000), najnižšia v okrese Revúca (328,61/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (2009,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 25 osôb, čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sínusitídy (7), otitídy (17) a pneumónie (1).

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Zvolen (125,37/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (79,5/100 000). 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji