Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH
 

Dňa 12.7.2024 sú technických príčin úradné hodiny podateľne a pokladne úradu do 12:00 hod.

 

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave sprístupňuje dokumentáciu na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Bratislava. Projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Bratislava“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný externými ako aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát. 

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

  • zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
  • monitorovanie prostredia,
  • evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu,
  • zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č.69/2018 Z. z. a č.95/2019 Z. z.

Pripomienkový formulár: vzor _pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie .xlsx(13,0 kB)
Dokumentácia k projektu je zverejnená na nasledovnom linku: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Bratislava (METAIS).

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 24.07.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu ba.informatika@uvzsr.sk.