Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ BA

Aktuality

Späť Upozornenie pri podávaní žiadostí

Chceli by sme Vás upozorniť, aby ste svoje žiadosti týkajúce sa výkonu RÚVZ Bratislava nezasielali emailom na adresu: zodpovedna.osoba.ruvzba@uvzsr.sk.

Uvedený email slúži prioritne a výlučne ako kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento kontaktný email je súčasťou žiadostí uvedených na webovej stránke tunajšieho úradu príp. pri listinných podaniach. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „prevádzkovateľ“)  informuje žiadateľa v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“), že jeho osobné údaje bude spracúvať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. za účelom vybavenia predmetu žiadosti (ďalej len „účel“) a na právnom základe podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."). 

Akékoľvek žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska/odbornej spôsobilosti/duplikátu a pod. je potrebné zasielať prostredníctvom portálu slovensko.sk, poštou prostredníctvom Slovenskej pošty alebo podať osobne do podateľne RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava v rámci úradných hodín.