Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ BA

Aktuality

Späť Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk v Bratislavskom kraji na kúpaciu sezónu (KS) 2023

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a pripravené k začatiu prevádzky kúpacej sezóny 2023.

​​​​​V Bratislavskom kraji bola k 15.06.2023 rozhodnutiami tunajšieho úradu povolená prevádzka:
•    3 umelých letných kúpalísk - letné kúpalisko Lamač, Rosnička v Bratislave, letné kúpalisko v Modre
•    a 2 prírodných kúpalísk - Zlaté piesky a Slnečné jazerá v Senci.

Prevádzkovanie letných kúpalísk (Delfín, Tehelné pole, Rača, Krasňany,  LK v Pezinku a Malackách) je v riešení na základe podaných žiadostí.  Prevádzkovatelia letných kúpalísk Iuventa, Matadorka, Aquapark Senec zatiaľ nepožiadali o uvedenie ich priestorov do prevádzky.

Počas tohtoročnej KS 2023 boli 4 bio/kúpaliská vyradené zo sledovania a to z dôvodu, že nie sú prístupné pre širokú verejnosť (Fajn klub, biokúpalisko Tri vody v Malinove) a z dôvodu ukončenia ich prevádzky (Summer Club – Incheba v Bratislave a biokúpalisko Borovica - Kamenný Mlyn okr. Malacky).   

Súhlasné rozhodnutia k prevádzke kúpaliska boli vydané po preukázaní splnenia všetkých hygienických požiadaviek vrátane laboratórnych výsledkov vstupnej kvality vody na kúpanie stanovených vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Okúpať sa môžete aj na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou Kuchajda, Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská a Hlboké jazero v Senci - nakoľko vzorky vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa bude kontrolovať, v legislatívne stanovených ukazovateľoch, v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie 2-3x za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie. Kontrola bazénovej vody sa vykoná raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie.

Na webovej stránke tunajšieho úradu www.uvzsr.sk/web/ruvzba budú počas tohtoročnej kúpacej sezóny (každý týždeň vo štvrtok) zverejňované aktuálne výsledky z rozborov vôd aj s poznámkou, či je voda vhodná na kúpanie. Informácie budeme zverejňovať aj na sociálnej sieti FB (@ruvzba.sk).
 


PhDr. Katarína Nosálová, MPH
Hovorkyňa