Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH
 

Dňa 12.7.2024 sú technických príčin úradné hodiny podateľne a pokladne úradu do 12:00 hod.

 

Aktuality

Späť Priebeh kúpacej sezóny - stav na prírodných vodných plochách, umelých a prírodných kúpaliskách za 27.kalendárny týždeň

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru neboli v sledovanom období zistené žiadne problémy v prevádzkovaní kúpalísk s povolenou rekreáciou. Na prevádzkovaných kúpaliskách sa pravidelne vykonáva štátny zdravotný dozor a pokračuje sa v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľa.

Rozbory vody sa vykonávajú podľa plánovaného harmonogramu; kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa kontrolujú v legislatívne stanovených ukazovateľoch, v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie, a to 4x za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie. Kontrola bazénovej vody sa vykonáva raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie.

Kvalita vody na prírodných kúpaliskách


 

Kvalita vody na prírodných vodných plochách 


 

Kvalita vody na umelých kúpaliskách


 

Zásady, ktoré by sme mali dodržiavať pre bezpečné kúpanie

Na prírodných kúpaliskách:

  • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody, do vody, ktorá na vás pôsobí odpudivo, do zelenej vody s premnoženými riasami či sinicami, do vodných plôch, v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo iné zvieratá.
  • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo.
  • Do vody vstupujte postupne a vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
  • Rešpektujte prípadné značenia o zákaze kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy.

Na umelých kúpaliskách

  • Pred vstupom do bazénu sa osprchujte a prejdite brodiskom, tým odstránite z tela možné mikrobiologické znečistenie/špinu.
  • Pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, zákal či zápach, resp. plávajúce znečistenia na hladine.
  • Nekúpte sa vo vode, ktorá zapácha po moči alebo výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité zelené povlaky, resp. poškodené kachličky.
  • Nevstupujte do bazénu ak viete, že máte prenosné ochorenie.
  • Rešpektujte výstražné značenia pri bazéne.
  • Po každom kúpaní sa dôkladne osprchujte, a čo najskôr prezlečte do suchého oblečenia!

Najbezpečnejšie je kúpanie na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách, ktoré sú pravidelne kontrolované orgánmi verejného zdravotníctva. Preto navštevujte kúpaliská s povolenou a kvalitnou prevádzkou a pred návštevou kúpaliska sa informujte o jeho aktuálnom stave.