Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ BA

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 45. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom krajiza 45. kalendárny týždeň rok 2023


V 45. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1733,7 (absolútny počet 914 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (44. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 13,3%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 32,2/100 000 (absolútny počet 17 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (44. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO nižší o 24,6%. Komplikácie boli hlásené v 3,4%, t. j. v 31 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (21), otitídy (8), pneumónie (2).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV (2764,52/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (733,16/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (4366,6/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava III (161,36/100 000), najnižšia v okrese Senec (8,63/100 000), v okresoch Bratislava I, Bratislava V, Malacky a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb (74,6/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.

Ochorenie COVID-19 

V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 29 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 4 prípady, okres Bratislava II - 9 prípadov, okres Bratislava III - 5 prípadov, okres Bratislava IV - 4 prípady, okres Bratislava V - 4 prípady, okres Senec - 3 prípady. V okrese Malacky a v okrese Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička