Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ BA

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 19. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 19. kalendárny týždeň rok 2023

V 19. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné  ochorenia (ARO) 1873,6 (absolútny počet 1091 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (18. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 7,4%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 12,0/100 000 (absolútny počet 7 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (18. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO nižší o 66,1%. Komplikácie boli hlásené v 1,2%, t. j. v 13 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (12), otitídy (1), bronchopneumónie a pneumónie (0).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V (3076,14/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (712,41/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (5907,70/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava I (60,3/100 000), najnižšia v okrese Bratislava V (53,97/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb (78,40/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.

Ochorenie COVID-19 
V 19. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 12 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 3 prípady, okres Bratislava II - 2 prípady, okres Bratislava III - 1 prípad, okres Bratislava IV -  1 prípad, okres Bratislava V - 3 prípady, okres Malacky - 1 prípad, okres Senec - 1 prípad. V  okrese Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický.

 
Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička