Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ BA

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 17. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom krajiza 17. kalendárny týždeň rok 2023

V 17. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 2865,7 (absolútny počet 1 478 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (16. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 46,1%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 52,4/100 000 (absolútny počet 27 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (16. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO vyšší o 17,2%. Komplikácie boli hlásené v 1,3%, t. j. v 19 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (15), otitídy (4), bronchopneumónie a pneumónie (0).
Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V (8068,1/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (827,3/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (25658,3/100 000). 
Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava V (233,9/100 000), najnižšia v okrese Bratislava II (6,8/100 000), v okresoch Bratislava I, Bratislava III, Bratislava IV, Malacky, Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (463,1/100 000).
Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.
Ochorenie COVID-19 
V 17. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 24 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 2 prípady, okres Bratislava II - 5 prípadov, okres Bratislava III - 7 prípadov, okres Bratislava IV -  2 prípady, okres Bratislava V - 5 prípadov, okres Malacky - 1 prípad, okres Senec - 2 prípady. V  okrese Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický.


 
Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička