Aktuality

Späť Pripravenosť prírodných vodných plôch, prírodných kúpalísk a umelých kúpalísk v Bratislavskom kraji na kúpaciu sezónu 2024

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a pripravené k začatiu prevádzky kúpacej sezóny 2024.

V Bratislavskom kraji bola k 20.06.2024 rozhodnutiami tunajšieho úradu povolená prevádzka:
•    9 umelých letných kúpalísk - letné kúpalisko v Malackách, v Modre, Aquapark Senec, letné kúpaliská v Bratislave: Krasňany, Lamač, Rosnička, Tehelné pole, Rača, Delfín
•    a 2 prírodných kúpalísk - Zlaté piesky a Slnečné jazerá v Senci.

Prevádzkovanie letných kúpalísk (Iuventa, Matadorka, Letné kúpalisko v Pezinku) a prírodného kúpaliska Kuchajda je v riešení na základe podaných žiadostí.

Súhlasné rozhodnutia k prevádzke kúpaliska boli vydané po preukázaní splnenia všetkých hygienických požiadaviek vrátane laboratórnych výsledkov vstupnej kvality vody na kúpanie stanovených vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Okúpať sa môžete aj na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská a Hlboké jazero v Senci, nakoľko vzorky vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Počas tohtoročnej kúpacej sezóny boli do monitoringu sledovania kvality vody zaradené 2 prírodné jazerá v okrese Senec: Bielske jazero (Veľký Biel) a Strieborné jazero

Prírodná vodná plocha Plavecký Štvrtok bola zo sledovania kvality vody vyradená z dôvodu dlhodobo nevyhovujúcej kvality vody (farba, fosfor) a z dôvodu, že lokalita je najmä využívaná rybármi. 

Kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa bude kontrolovať, v legislatívne stanovených ukazovateľoch, v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie 4x za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie. Kontrola bazénovej vody sa vykoná raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie.

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru budeme pravidelne počas celej kúpacej sezóny vykonávať štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných kúpaliskách a zároveň budeme monitorovať kvalitu vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľa. 

Počas kúpacej sezóny (každý týždeň vo štvrtok) budeme na webovej stránke aj na sociálnej sieti  zverejňovať aktuálne výsledky z  laboratórnych rozborov vôd aj s poznámkou, či je voda vhodná na kúpanie.

 

Pripravenosť prírodných vodných plôch v Bratislavskom kraji na kúpaciu sezónu 2024


 

Pripravenosť prírodných kúpalísk v Bratislavskom kraji na kúpaciu sezónu 2024


 

Pripravenosť umelých kúpalísk v Bratislavskom kraji na kúpaciu sezónu 2024