Aktuality

Späť Monitorovanie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu Ḣ na území Bratislavského kraja

Meranie príkonu dávkového ekvivalentu vo vzduchu je dôležitou radiačnou veličinou pre výpočet ožiarenia osôb, na základe ktorého sa navrhujú nápravné opatrenia. Zabezpečenie dostatočného počtu meraní pokrývajúce územie vecne a miestne príslušného RÚVZ je preto dôležitou požiadavkou efektívneho fungovania radiačnej monitorovacej siete. Merania sa na základe platnej legislatívy vykonávajú prostredníctvom stabilnej siete včasného varovania a tiež mobilnými skupinami a v súlade s platnými právnymi predpismi je činnosť mobilných skupín zabezpečovaná zložkami radiačnej monitorovacej siete.


Merania zo dňa 08. 04. 2024 boli vykonané s prenosným meradlom FH 40 G-L10. Merania sme vykonávali na jednotlivých miestach podľa tabuľky (priložené GPS súradnice). Normálny dávkový príkon prírodného pozadia je do 200 nSv/h. Ako vidno z tabulky, ani v jednom bode nebola táto hodnota prekročená, čiže vo všetkých bodoch sme namerali hodnoty na úrovni prírodného pozadia – žiadne ohrozenie verejného zdravia
Robili sme aj kontinuálne meranie po trase s prístrojmi Canberra Colibri, kde sme merali dávkový príkon po celej trase (druhá verzia pre ÚVZ). V tomto prípade sme na dvoch miestach namerali hodnotu nad 200 nSv/h, ale neprikladame tomu význam, ide o bežný výkyv v rámci chyby merania. Po celej trase sa hodnoty dávkového príkonu pohybovali v norme pod 100 a v intervale od 100 do 200 nSv/h.

Odbor radiačnej ochrany