Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 18. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 18. kalendárny týždeň rok 2024

V 18. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1045,4 (absolútny počet 339 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (17. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 39,0%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) 12,3/100 000 (absolútny počet 4 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (17. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO vyšší o 412,5%. Komplikácie boli hlásené v 10,0%, t. j. v 34 prípadoch z celkového počtu ochorení.  Komplikácie predstavovali sínusitídy (24), otitídy (8), pneumónie (2).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V (2413,54/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (651,01/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (2830,6/100 000). 

Hlásené boli 4 ochorenia na CHPO z okresu Bratislava II (54,93/100 000) vo vekovej skupine 20-59 ročných osôb (20,6/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.

Ochorenie COVID-19 

V 18. kalendárnom týždni 2024 bol v Bratislavskom kraji hlásený 1 prípad na ochorenie COVID-19 z okresu Bratislava V.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička