Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 16. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 16. kalendárny týždeň rok 2024

 

V 16. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) 1741,9 (absolútny počet 849 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (15. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 2,1%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) 34,9/100 000 (absolútny počet 17 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (15. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO nižší o 12,1%. Komplikácie boli hlásené v 5,3%, t. j. v 45 prípadoch z celkového počtu ochorení.  Komplikácie predstavovali sínusitídy (38), otitídy (7), pneumónie (0).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava I (2823,48/100 000), najnižšia v okrese Malacky (298,19/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (5289,6/100 000). 

Ochorenia na CHPO boli hlásené z okresu Bratislava IV (266,28/100 000) a z okresu Bratislava III (46,07/100 000), v okresoch Bratislava I, Bratislava II, Bratislava V, Malacky, Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 60 a viac ročných osôb (46,7/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.


Ochorenie COVID-19 

V 16. kalendárnom týždni 2024 nebolo v Bratislavskom kraji hlásené žiadne ochorenie.


Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna hygienička