Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za mesiac apríl 2024

I.    Črevné nákazy

1.1    Brušný týfus – A 01.0

Hlásené bolo 1 ochorenie u muža vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb z okresu Bratislava II, ktorý bol 2 mesiace na návšteve u rodiny (India). Pacient bol hospitalizovaný pre suchý dráždivý kašeľ, zvracanie, triašky, zimnicou a TT do 38°C. Diagnóza bola stanovení na základe klinického obrazu a kultivačného vyšetrenia, kde bol potvrdený nález S.  Typhiabdominalis. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené v plnom rozsahu.

1.2       Salmonelové infekcie – A 02

           V Bratislavskom kraji bolo za mesiac apríl hlásených 29 prípadov salmonelových infekcií (chorobnosť 4,01/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to o 10 prípadov viac. Vo všetkých prípadoch išlo o akútnu salmonelovú enteritídu

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (25,23/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (9,13/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava II (2,40/100 000 obyvateľov). Laboratórne v 26 prípadoch dokázaná S. Enteritidis, v 3 prípadoch S. Bližšie neurčená. Výskyt ochorení bol sporadický a v rodinnom výskyte boli hlásené 3x2 ochorenia. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie.

Epidémia: 

Bola zaznamenaná jedna epidémia, kde ochorelo 6 osôb, z toho u 2 osôb bola potvrdená S. Enteritidis, z celkového počtu exponovaných 20 osôb (okres Bratislava I). Epidemiologickým šetrením sa zistilo, že na oslave sa podával majonézový šalát s pečeným mäsom, vyrobené a privezené z okresu Dunajská Streda. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené v plnom rozsahu.

1.3    Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri – A 03.1  

Hlásené bolo 1 ochorenie (chorobnosť 0,14/100 000), v predchádzajúcom mesiaci nebolo hlásené žiadne ochorenie. Ochorenie sa vyskytlo u ženy vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb, v okrese Pezinok. Pacientka bola na dovolenke v Zanzibare, kde sa stravovala v rôznych domácich zariadeniach. Kultivačným vyšetrením bola potvrdená Shigella flexneri. Importovaná nákaza z Tanzánie.

1.3.1    Nešpecifikovaná šigelóza – A 03.9  

Hlásené bolo 1 ochorenie u dieťaťa vo vekovej skupine 1-4 ročných detí z okresu Pezinok. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a kultivačného vyšetrenia stolice (1x Shigella bližšie neurčená).

1.4    Iné bakteriálne črevné infekcie – A 04

V mesiaci apríl bolo hlásených 133 prípadov bakteriálnych črevných infekcií (chorobnosť 18,37/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 127 prípadov. 

1.4.1    Kampylobakteriálna enteritída – A 04.5

V mesiaci apríl bolo hlásených 80 prípadov (chorobnosť 11,05/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 47 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 ročných detí (60,18/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (21,54/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava V (6,54/100 000 obyvateľov). Ako etiologický agens sa uplatnili – 63x Campylobacter jejuni, 14x Campylobacter ureolyticus, 2x Campylobacter coli a 1x Campylobacter nešepcifikovaný. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. Z iných oblastí SR bolo dovlečené 1 ochorenie (Trebišov). Zo zahraničia bolo importované 1 ochorenie (Slovinsko). 

1.4.2    Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica – A 04.6

Hlásené boli 4 ochorenia (chorobnosť 0,55/100 000 obyvateľov), ako v predchádzajúcom mesiaci. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 ročných detí (12,04/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Pezinok (1,44/100 000 obyvateľov). Kultivačným vyšetrením bola potvrdená 3x Yersinia enterocolitica/ nešpecifikované, 1x Yersinia enterocolitica/serovar 3.  

1.4.3    Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile – A 04.7

V mesiaci apríl bolo zaznamenaných 48 prípadov (chorobnosť 6,63/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 76 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (60,18/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (20,86/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (0,95/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 38 prípadoch.

1.4.4    Iné špecifikované bakteriálne infekcie – A 04.8

Hlásené bolo 1 ochorenie (nozokomiálna nákaza) u muža vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb z okresu Bratislava II. Vyšetrením bola potvrdená Klebsiella pneumoniae.

1.5    Amébová nedyzenterická kolitída – A 06.2

Hlásené bolo 1 ochorenie (chorobnosť 0,14/100 000), v predchádzajúcom mesiaci boli hlásené 2 ochorenia. Ochorenie sa vyskytlo u muža vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb z okresu Bratislava I. Mikroskopickým vyšetrením bola potvrdená Entamoeba histolytica. 

1.6    Iné protozoárne črevné infekcie – A 07.1  

V mesiaci apríl bolo zaznamenaných 5 prípadov (chorobnosť 0,69/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-24 ročných osôb (3,93/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 2 okresov Bratislavského kraja Bratislava I (8,61/100 000 obyvateľov) a Bratislava IV (0,95/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Ochorenia boli diagnostikované na základe klinického obrazu a v etiológii sa uplatnila Giardia intestinalis. 

1.7    Vírusové enteritídy – A 08

Hlásených bolo 38 ochorení (chorobnosť 5,25/100 000 obyvateľov). V predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 60 prípadov. 

1.7.1    Rotavírusová enteritída – A 08.0

Hlásených bolo 14 ochorení (chorobnosť 1,93/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 22 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (9,35/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (13,04/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

1.7.2    Akútna gastroenteritída zapríčinená vírusom Norwalk – A 08.1 

V mesiaci apríl bolo hlásených 10 ochorení (chorobnosť 1,38/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (22,43/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava V (2,45/100 000 obyvateľov), v okrese Bratislava IV a Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

1.7.3    Adenovírusová enteritída – A 08.2

Hlásených bolo 8 ochorení (chorobnosť 1,11/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 13 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 ročných detí (60,18/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (5,22/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 3 prípadoch.

1.7.4    Iné vírusové enteritídy – A 08.3

Hlásených bolo 6 ochorení (chorobnosť 0,83/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 ročných detí (48,14/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (3,91/100 000 obyvateľov).  Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 2 prípadoch.

1.8      Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu – A 09

Hlásené boli 4 ochorenia (ktoré mali nozokomiálny charakter výskytu) vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (3,11/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (2,15/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Etiologický agens nebol zistený ani v jednom prípade. 

1.9     Enterobióza – B 80

Hlásených bolo 34 prípadov (chorobnosť 3,70/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (44,40/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (10,77/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Malacky (1,27/100 000 obyvateľov). Vo všetkých prípadoch mikroskopicky potvrdený Enterobius vermicularis. Výskyt ochorení bol sporadický, zaevidovaný však bol aj rodinný výskyt - 2x2 ochorenia. Zo zahraničia bolo importované 1 ochorenie (Turecko).

II.    Vírusové hepatitídy (VH)

V mesiaci marec bolo hlásených 13 prípadov hepatitídy (chorobnosť 1,80/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 8  prípadov hepatitídy.

2.1    Akútna vírusová hepatitída A – B 15

Hlásené boli 2 ochorenia akútnej VH typu A u mužov vo vekovej skupine 35-44 ročných osôb z okresu Bratislava IV a z okresu Senec. Epidemiologická anamnéza je negatívna.

2.2    Akútna vírusová hepatitída E – B 17.2

Hlásených bolo 5 ochorení akútnej VH typu E u dieťaťa vo vekovej skupine 10-14 ročných detí z okresu Senec, ďalej u dvoch žien vo vekovej skupine 45-54 ročných osôb z okresov Bratislava II a Senec a u dvoch mužov vo vekovej skupine 35-44 a 45-54 ročných osôb z okresov Bratislava II a Senec. Epidemiologická anamnéza je negatívna. 

Epidémia:

Bola zaznamenaná jedna rodinná epidémia, kde ochoreli 2 osoby, zo 4 exponovaných osôb. 

2.3    Chronická vírusová hepatitída B – B 18.1

Hlásené boli 2 ochorenia chronickej VH typu B u mužov vo vekovej skupine 45-54 ročných osôb z okresov Bratislava IV a Senec. Epidemiologická anamnéza je negatívna.

2.4    Chronická vírusová hepatitída C – B 18.2

Hlásené boli 4 ochorenia chronickej VH typu C u ženy vo vekovej skupine 35-44 ročných osôb z okresu Pezinok a u troch mužov vo vekovej skupine 25-34, 35-44 a 45-54 ročných osôb z okresov Bratislava II (2x) a Bratislava III. Epidemiologická anamnéza je pozitívna 3x.

III.    Nákazy preventabilné očkovaním

3.1       Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis – A 37.0

Hlásených bolo 82 ochorení (chorobnosť 11,33/100 000 obyvateľov). Z celkového počtu ochorení bolo 50 osôb riadne očkovaných, čiastočne zaočkovaných bolo 10 osôb, 1 osoba bola neočkovaná, 2 osoby neboli očkované pre kontraindikáciu, 12 osôb neočkovaných pre vek, 3 osoby očkovanie odmietli a v 4 prípadoch nebol stav zaočkovanosti zistený.  Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (48,14/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Malacky (15,23/100 000 obyvateľov). Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a sérologického vyšetrenia. Výskyt ochorení bol sporadický, zaevidovaný však bol aj rodinný výskyt - 3x2 ochorenia, 2x3 ochorenia (1 ochorenie bolo vykázané v mesiaci marec). 

3.2    Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae – J 13

Hlásených bolo 5 ochorení (chorobnosť 0,69/100 000 obyvateľov). Z celkového počtu ochorení boli 2 osoby riadne očkované a v 3 prípadoch nebol stav zaočkovanosti zistený. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (4,67/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Malacky (2,54/100 000 obyvateľov). Laboratórne potvrdený Streptococcus pneumoniae sérotyp  3, 14, 19A,  43 a nešpecifikované. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

3.3    Zápal pľúc vyvolaný Haemophilus  influenzae – J 14

Hlásených bolo 8 ochorení (chorobnosť 1,11/100 000 obyvateľov). Z celkového počtu ochorení bolo 5 osôb riadne očkovaných, čiastočne zaočkovaná bola 1 osoba, 1 osoba bola neočkovaná a v 1 prípade nebol stav zaočkovanosti zistený. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (12,04/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava II (2,40/100 000 obyvateľov). Laboratórne potvrdený Haemophilus influenzae. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

IV.      Respiračné nákazy

4.1    Legionárska choroba – A 48.1

Hlásené bolo 1 ochorenie (chorobnosť 0,14/100 000 obyvateľov) u muža vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb z okresu Bratislava III. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a laboratórneho vyšetrenia (moč) L. pneumophilla. 

4.2    Ovčie kiahne – varicella – B 01.9

Hlásených bolo 45 prípadov (chorobnosť 6,22/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 26 ochorení. V 41 prípadoch boli ochorenia hlásené u detí do 15 rokov s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (63,10/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Senec (27,08/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava V (2,45/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický, zaevidovaný však bol aj rodinný výskyt – 1x2 ochorenia. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. 

4.3    Herpes zoster – B 02

Hlásených bolo 17 prípadov (chorobnosť 2,35/100 000 obyvateľov), ako v predchádzajúcom mesiaci. V skupine  detí do 15 rokov nebolo hlásené žiadne ochorenie. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 45-54 ročných osôb (4,87/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (7,82/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. Z iných oblastí SR bolo dovlečené 1 ochorenie (Jelka).

4.4     Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 

V Bratislavskom kraji  bolo za apríl hlásených celkom 2 701 prípadov (chorobnosť 6420,88/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), z toho v 46 prípadoch sa jednalo o chrípku a chrípke podobné ochorenia (chorobnosť 109,35/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 
    Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola zaznamenaná v okrese Bratislava V (9345,01/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), najnižšia v okrese Pezinok (2686,67/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (18615,00/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 
    Najvyššia chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV (402,41/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), najnižšia v okrese Bratislava V (31,15/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných osôb (145,43/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 
               Komplikácie boli hlásené v 4,6%, t. j. v 123 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (98), otitídy (21), pneumónie (4).

4.4.1    Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky – J 10

Hlásených bolo 11 ochorení, laboratórne potvrdenej chrípky (chorobnosť 1,52/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (12,04/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (4,31/100 000 obyvateľov). Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. Vo všetkých prípadoch sa laboratórne potvrdil vírus chrípky B.

4.5    Covid-19 – U 07.1

Hlásených bolo 7 ochorení (chorobnosť 0,97/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (3 prípady, chorobnosť 0,41/100 000 obyvateľov) bol evidovaný nárast chorobnosti o 136,6%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (2,80/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (3,91/100 000 obyvateľov). Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 4 prípadoch. 

V.    Neuroinfekcie

5.1    Herpetickovírusová encefalitída – B 00.4

Hlásené boli 2 ochorenia u žien vo vekovej skupine 35-44 a 65 a viac ročných osôb z okresov Bratislava I a Bratislava V. Diagnóza bola stanovená na základe  klinického obrazu a pozitivity v likvore - vírus herpes simplex (metóda PCR). 

5.2    Zosterová encefalitída – B 02.0

Hlásené boli 2 ochorenia u žien vo vekovej skupine 20-24 a 65 a viac ročných osôb z okresov Pezinok a Malacky. Diagnóza bola stanovená na základe  klinického obrazu a pozitivity v likvore - vírus varicella zoster (metóda PCR). 

5.3    Pneumokokový zápal mozgových plien – G 00.1

Hlásené bolo 1 ochorenie u ženy vo vekovej skupine 45-54 ročných osôb z okresu Malacky. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a z likvoru bol potvrdený Streptococcuc pneumoniae sérotyp 10A.

5.4    Stafylokoková meningitída – G 00.3

Hlásené bolo 1 ochorenie u muža vo vekovej skupine 45-54 ročných osôb z okresu Bratislava IV. Jednalo sa o nozokomiálnu nákazu. Z likvoru potvrdený Staphylococcus epidermidis.    

VI.    Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou

6.1    Ulceroglandulárna tularémia –  A 21.0

Hlásené bolo 1 ochorenie u ženy vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb z okresu Senec. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a pozitívneho sérologického vyšetrenia Pasteurella tularensis (Franciscella). V anamnéze udáva porcovanie zajaca od poľovníka.

6.2    Listériová septikémia – A 32.7

Hlásené boli 2 ochorenia u ženy a muža vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb z okresu Bratislava II a z okresu Bratislava I. Ochorenia boli diagnostikované na základe klinického obrazu a z hemokultúry bola kultivačne potvrdená Listeria monocytogenes.

6.3    Lymeská choroba – A 69.2

Hlásených bolo 11 prípadov (chorobnosť 1,52/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 7 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-24 ročných osôb (3,93/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (2,85/100 000 obyvateľov). Vo všetkých prípadoch bolo ochorenie diagnostikované v štádiu erythema migrans. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a  pozitívneho sérologického vyšetrenia (Borrelia burgdorferi). Epidemiologická anamnéza bola v 7 prípadoch pozitívna (2x poštípanie hmyzom, 5x prisatie kliešťa). 

6.4    Polyneuropatia pri infekčných a parazitárnych chorobách – G 63.0 

Hlásené bolo 1 ochorenie u muža vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb z okresu Bratislava IV. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a pozitívneho serologického vyšetrenia (Borrelia burgdorferi). Epidemiologická  anamnéza  bola  pozitívna  (poštípanie hmyzom).  Ochorenie  bolo  importované z Thajska.

6.5    Kontakt alebo ohrozenie besnotou – Z 20.3  

Hlásených bolo celkom 46 poranení, z toho 21 bolo vykázaných. Poranenia boli spôsobené 11x psom, 5x mačkou, 1x opicou, 1x myšou, 1x potkanom, 1x diviakom a 1x bobrom. V 18 poraneniach sa jednalo o pohryznutie a 3x poranenie bolo poškriabaním. Postexpozičná antirabická vakcinácia bola vykonaná u všetkých osôb. Z iných oblastí SR nebolo dovlečené žiadne poranenie. Zo zahraničia bolo importovaných 5 poranení (Chorvátsko, Grécko, Indonézia, Kolumbia, Rusko).

VII.    Nákazy kože a slizníc

7.1    Ruža – erysipelas – A 46

Hlásené bolo 1 ochorenie (chorobnosť 0,41/100 000 obyvateľov) u  ženy vo vekovej skupine 45-54 ročných osôb z okresu Bratislava IV

7.2    Scabies – B 86

Hlásených bolo 5 ochorení (chorobnosť 0,69/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb (10,78/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Pezinok (2,87/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 2 prípadoch. 

VIII.    Ostatné nákazy

8.1    Septikémie – A 40.2, A 40.3, A 40.8, A 41.0, A 41.1, A 41.4, A 41.5, A 41.8, A 41.9

V priebehu mesiaca apríl bolo hlásených 58 prípadov septických ochorení (chorobnosť 8,03/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (48,15/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (16,94/100 000 obyvateľov). V 56 prípadoch mal výskyt nozokomiálny charakter. Výskyt ochorení bol sporadický. 

Úmrtie:       

Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D – A 40.2
Pacient (s početnými komorbiditami) vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb bol hospitalizovaný kde mu bol zrealizovaný chirurgický výkon. Následne po výkone u pacienta došlo k vzostupu CRP a objavili sa subfebrility. Z hemokultúry bol potvrdený Enterococcus faecalis. Počas hospitalizácie sa pacientov stav zhoršil, napriek nasadenej terapii a komplexnej starostlivosti pacient exitoval. 

8.2    Kandidová septikémia – B 37.7  

Hlásené boli 4 ochorenia, ktoré mali nozokomiálny charakter výskytu (chorobnosť 0,55/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (1,55/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava V (1,64/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Z hemokultúry bola potvrdená Candida parapsilosis (3x) a Candida tropicalis.

8.3    Nešpecifikovaná bakteriálna sepsa novorodenca – P 36.9

Hlásená bola 1 septikémia u novorodenca z okresu Bratislava V.

8.4    Nosič inej infekčnej choroby – Z 22.8

Hlásených bolo 27 ochorení (chorobnosť 3,73/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (13,21/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (15,08/100 000 obyvateľov). V 25 prípadoch mal výskyt nozokomiálny charakter. 

Epidémia: 
Bola zaznamenaná jedna epidémia, kde ochoreli 4 osoby, z celkového počtu exponovaných 67 osôb (okres Bratislava II). Z Národného referenčného centra pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká boli nahlásené postupne 4 prípady výskytu Klebsielly pneumoniae produkujúcej karbapenemázu. Prvý prípad bol hlásený z výteru z konečníka, ďalšie dva z hemokultúry a posledný prípad bol hlásený z brušnej tekutiny.  Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené v plnom rozsahu.

IX.    Pohlavné prenosné ochorenia

9.1    Syfilis – A 51.0, A 51.3, A 53.0, A 53.9

Zaznamenaných bolo 7 ochorení (chorobnosť 2,08/100 000 obyvateľov), čo je o 8  prípadov menej v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb (2,39/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Pezinok (2,87/100 000 obyvateľov). Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie. 

9.2    Gonokokové infekcie – A 54.0

Zaznamenaných bolo 9 ochorení (chorobnosť 1,24/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci boli hlásené 4 prípady. Vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb (4,27/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava V (3,27/100 000 obyvateľov), v okresoch Bratislava I, Bratislava III, Bratislava IV, Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie. 

9.3    Chlamýdiové infekcie – A 56.0

Zaznamenaných bolo 41 ochorení (chorobnosť 5,67/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 33 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-24 ročných osôb (23,59/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (10,77/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Senec (1,00/100 000 obyvateľov).

9.4    Urogenitálna trichomonóza – A 59.0

Hlásené boli 3 ochorenia (chorobnosť 0,41/100 000) u žien vo vekovej skupine 35-44, 45-54 a 55-64 ročných osôb z okresu Bratislava II, z okresu Bratislava V a z okresu Senec. Laboratórnym vyšetrením bola potvrdená Trichomonas vaginalis. 

XI.      Úmrtia    
    V mesiaci apríl bolo hlásené 1 úmrtie na infekčnú diagnózu.

Podrobné tabuľky nájdete v súbore EpiSituaciaBA_April2024