Tlačové správy

Späť Záujem o využívanie vody zo studní na pitie rastie, ukázal dotazníkový prieskum

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2024 pracovníci Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK v Martine) a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pripravili pre majiteľov domových studní dotazníkový prieskum s názvom „Postoje a správanie sa majiteľov domových studní“. Pilotné výskumy v oblasti kvality vody z domových studní ukázali, že studne predstavujú významný zdroj zásobovania obyvateľov pitnou vodou, a to bez ohľadu na dostupnosť verejného vodovodu. Zber dát iniciovala JLF UK.

Cieľom dotazníkovej štúdie bolo zistiť postoje a spôsoby údržby domovej studne majiteľmi domových studní na Slovensku. Zber dát do dotazníkového prieskumu prebiehal online formou. Dotazník bol dostupný na webových stránkach JLF UK v Martine, ÚVZ SR a na webe 16 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Internetový odkaz na dotazník bol aktívny od 19. marca do 31. marca 2024.

Dotazník vyplnilo 251 majiteľov domových studní. Najčastejšie vypĺňali dotazník respondenti z okresu Spišská Nová Ves a Čadca. Najvyšší podiel studní, t. j. 37,1 % (93) tvorili domové studne vybudované pred rokom 1990. Využitie vody zo studne primárne na pitie vo svojich domácnostiach deklarovalo 122 (48,6 %) majiteľov. Len 27 (32,9 %) z nich uskutočnilo sledovanie kvality v odporúčanom intervale 1  2-krát za rok. Napriek tomu, že studničná voda sa využívala na pitie najmä v minulosti (pred rokom 1990), analýza ukázala, že záujem o takýto spôsob využitia studničnej vody získava na popularite. Až 47,8 % majiteľov, ktorí začali používať svoje domové studne v  rokoch 2020 do 2023, uviedlo, že studne využíva primárne na pitie.

Dotazníkový prieskum ukázal, že témou domových studní na Slovensku sa treba zaoberať. Získané údaje poskytli významný východiskový bod pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality studničnej vody.

Výsledky prieskumu (pdf, 458 kB).

Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky