Tlačové správy

Späť ÚVZ SR koordinuje regionálny projekt zameraný na zvyšovanie úrovne radiačnej ochrany pracovníkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa stal koordinátorom regionálneho projektu RER9163 s názvom Zlepšovanie ochrany pracovníkov vystavených ožiareniu na pracoviskách s prírodným rádioaktívnym materiálom (z angl. Improving the Protection of Workers Exposed to Radiation at Naturally Occurring Radioactive Material Sites) v rámci programu technickej spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni na nadchádzajúce obdobie 2024 – 2027.

Regionálny projekt bol navrhnutý pracovníkmi odborov radiačnej ochrany a schválený a podporený Medzinárodnou atómovou agentúrou pre jadrovú energiu v novembri 2023.

Cieľom projektu je posilniť kapacity dozorných a regulačných orgánov členských krajín na kontrolu, monitorovanie a evidovanie pracovísk, na ktorých môžu byť pracovníci vystavení pôsobeniu prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia a zabezpečiť tak radiačnú ochranu pracovníkov prijatím potrebných opatrení. To je možné využiť aj pri plnení stratégií Národného akčného radónového plánu Slovenskej republiky.

Prvé koordinačné stretnutie k projektu sa uskutočnilo v dňoch 24. až 26. júna 2024 v portugalskom meste Coimbra za účasti 26 zástupcov z 20 členských krajín, vrátane pracovníkov odborov radiačnej ochrany ÚVZ SR, regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a Výskumného ústavu jadrovej energetiky, a.s.

Cieľom tohto stretnutia bolo poskytnúť priestor pre zástupcov jednotlivých zúčastnených členských štátov na bližšie plánovanie aktivít a stratégií projektu, pre výmenu informácií týkajúcich sa legislatívy v oblasti radiačnej ochrany a pre spoluprácu na prístupoch na podporu a zvýšenie radiačnej ochrany pracovníkov na pracoviskách s prírodným ionizujúcim žiarením.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR