Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Späť Aktuálne informácie o výskyte čierneho kašľa na Slovensku

Väčšina európskych štátov, vrátane Slovenska, v ostatných mesiacoch eviduje nárast počtu prípadov čierneho kašľa. Zvýšené počty prípadov boli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím hlásené napríklad v Belgicku, v Českej republike, v Chorvátsku, v Dánsku, v Holandsku, v Španielsku, vo Švédsku či vo Veľkej Británii.

Aktuálnu situáciu v súvislosti s výskytom čierneho kašľa (pertussis) na Slovensku môžete priebežne sledovať na webe úradov verejného zdravotníctva prostredníctvom grafov a máp.

  • Počty prípadov sú v grafickom znázornení aktualizované na týždennej báze, výskyt ochorenia je možné pozorovať aj podľa krajov či vekových skupín.
  • Na mape zároveň môžete sledovať situáciu vo výskyte ochorenia na úrovni okresu (po kliknutí na vybraný okres sa môžete informovať o chorobnosti aj počte ochorení).

Základné informácie o čiernom kašli

Čierny kašeľ (divý kašeľ, pertussis) je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré sa prejavuje silnými záchvatmi kašľa. Patrí k najzávažnejším ochoreniam v detstve, vyskytuje sa však aj v neskoršom veku. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou.

Čierny kašeľ

Zvýšené počty prípadov čierneho kašľa sa zvyknú na Slovensku cyklicky objavovať zhruba každých päť rokov. Približne tak dlho trvá, kým počet vnímavých ľudí v populácii vzrastie natoľko, že sa ochorenie dokáže ľahšie šíriť. Vnímavú populáciu tvoria ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, ako aj osoby, ktoré boli očkované v minulosti, ale ich hladina protilátok klesla pod ochrannú úroveň.

Očkovanie proti čiernemu kašľu

Očkovanie proti čiernemu kašľu je v Slovenskej republike dlhodobo zaradené do povinného pravidelného očkovania detí a očkovacia látka je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Vo všeobecnosti sú deti najlepšie chránené až po absolvovaní základného očkovania (čiže všetkých troch dávok), ale čiastočnú ochranu (pred veľmi ťažkým priebehom ochorenia) môže priniesť už aj prvá dávka očkovania.

Rodičom odporúčame postupovať v súlade s platným očkovacím kalendárom. Odkladanie očkovania na neskorší vek by v neodôvodnených prípadoch mohlo zbytočne zvýšiť riziko nákazy. Odpovede na všeobecné otázky o očkovaní môžu rodičia získať v poradniach očkovania pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Preočkovanie proti čiernemu kašľu je možné aj v dospelosti - obvykle kombinovanou vakcínou naraz s očkovaním proti tetanu a záškrtu, ktoré sa podstupuje v 30 rokoch veku a následne každých 15 rokov. O možnostiach preočkovania proti čiernemu kašľu sa informujte u svojho všeobecného lekára.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Aktuality

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj