Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Späť Aktuálna situácia v epidemickom výskyte žltačky typu A v SR

Regionálne úrady verejného zdravotníctva naďalej aktívne riešia a dôsledne monitorujú epidemický výskyt vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v niektorých okresoch Slovenska. Svoje kroky koordinujú s miestnymi samosprávami, nemocnicami, infektológmi, zástupcami Zdravých regiónov a ďalšími príslušnými zložkami. Nariaďujú opatrenia, ktoré majú stabilizovať situáciu a zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia.

“Dodržiavanie nariadeného očkovania vybraným osobám a nastavených protiepidemických opatrení v oblastiach nákazy hepatitídy typu A je pre znižovanie jej šírenia kľúčové. Ide o ochorenie, ktoré sa medzi ľuďmi šíri veľmi ľahko úzkym kontaktom, ale napríklad aj dotykom kontaminovaného predmetu a môže sa ňou nakaziť ktokoľvek. VHA tak veľmi jednoducho dokáže vyvolať epidémie, ktoré môžu trvať dlho, keďže inkubačná doba môže dosiahnuť až 50 dní,” uviedla doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR, pričom ľudí povzbudzuje, aby v oblastiach výskytu VHA zotrvali v dodržiavaní nastavených hygienických štandardov.

Pozitívne prípady ochorení na VHA zisťujú RÚVZ na základe aktívneho epidemiologického vyšetrovania.

RÚVZ zverejňujú aktualizáciu situácie na svojich webových stránkach:

Žltačka A - Ako sa chrániť pred ochorením

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR

Aktuality

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj