Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Vody určené na kúpanie: na Slovensku pribudli tri nové lokality

Palcmanská Maša, jazero Klinger a Belianske jazero patria od roku 2024 do lokalít zaradených medzi vody určené na kúpanie. Na Slovensku tak v zmysle vodného zákona máme vyhlásených celkovo 35 takýchto lokalít.

Vody určené na kúpanie (VUK) sú počas letnej kúpacej sezóny najviac využívané prírodné (nie umelé) vodné plochy pre rekreačné kúpanie. 

  • Dlhodobo majú vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie,
  • nebol pre ne trvalo vydaný zákaz kúpania sa alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa,
  • sú súčasťou chránených území SR.

Neznamená to však, že iba 35 lokalít zaradených medzi VUK je počas kúpacej sezóny vhodných na kúpanie. Vyhovujúcu kvalitu vody môžu mať aj iné prírodné vodné plochy s prevádzkovateľom alebo bez neho, ktoré počas kúpacej sezóny úrady verejného zdravotníctva kontrolujú pravidelne. 

Rozdiel medzi vodami určenými na kúpanie a ďalšími prírodnými vodnými plochami je, že VUK hodnotia odborníci nielen na základe národných, ale aj európskych požiadaviek. O výsledkoch hodnotenia následne SR každoročne informuje Európsku komisiu.

VUK v zmysle vodného zákona vyhlasuje všeobecne záväznou vyhláškou príslušný orgán štátnej vodnej správy. Ich zoznam každoročne prejde aktualizáciou ešte pred začiatkom kúpacej sezóny (t.j. do 15.06.2024).

VUK tvoria na Slovensku približne tretinu prírodných vodných plôch využívaných na kúpanie. Profily a zoznam 35 lokalít zaradených medzi vody určené na kúpanie nájdete na webovej stránke úradov verejného zdravotníctva.

Sumárnu celoslovenskú správu o aktuálnej pripravenosti všetkých prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2024 zverejní Úrad verejného zdravotníctva SR koncom júna 2024 na svojom oficiálnom webovom sídle. Následne do polovice septembra 2024, teda do konca oficiálnej kúpacej sezóny, bude ÚVZ SR každý piatok zverejňovať týždenné aktualizácie.

Odbor hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj