Ex post hodnotenie regulácií

Späť Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 59

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 3. novembra 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 37 ods. 3

Stručný opis regulácie: Zabezpečovanie opatrení pri nadmernej záťaži teplom a chladom pri práci z dôvodu tepelnej záťaže z technológie je zamestnávateľ povinný po dohode so zástupcom zamestnancov upraviť vnútorným predpisom

Špecifikácia:

Číslo regulácie: 59

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:
Ustanovuje sa povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia len u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie v prípade práce v záťaži teplom a v záťaži chladom.

Termín ukončenia konzultácií: do 6. decembra 2023

Predbežný postoj gestora:
Úrad verejného zdravotníctva SR upravil s účinnosťou od 01.05.2015 § 37 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. a to tak, aby iba ten zamestnávateľ, u ktorého nastane nadmerná záťaž teplom a chladom pri práci z dôvodu tepelnej záťaže z technológie bol povinný zabezpečiť po dohode so zástupcom zamestnancov opatrenia vnútorným predpisom. Oproti predchádzajúcemu zneniu zákona bola táto povinnosť zúžená na pracoviská, kde opakované prekročenie hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy predstavuje dlhodobý reálny problém.
Úrad verejného zdravotníctva SR ako vecný gestor zákona č. 355/2007 Z. z. pristúpil v roku 2022 k úprave regulácie zavedenej v § 37 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. a v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia II sme navrhovali vypustenie povinnosti zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis pri záťaži teplom z technológie.

Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR) predložili odborári požiadavku na zachovanie povinnosti vypracovať vnútorný predpis a zamestnávatelia sa k tejto požiadavke nevyjadrili, ani ju nezamietli, teda bola predsedajúcim HSR SR akceptovaná a povinnosť bola do zákona vrátená. V NR SR bol následne predložený poslanecký návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zachovanie predmetnej regulácie podľa pôvodného znenia zákona č. 355/2007 Z. z., teda ponechanie povinnosti zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis pri nadmernej záťaži teplom a chladom pri práci. Návrh zákona nebol Národnou radou Slovenskej republiky schválený.

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia a je zverejnený na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR. Vyplnený dotazník zašlite na email miroslava.hrckova@uvzsr.sk.

Kontaktná osoba gestora:
Mgr. Miroslava Hrčková
miroslava.hrckova@uvzsr.sk
02/49 284 248

Príloha: Dotazník k ex post hodnoteniu regulácie č. 59 (docx, 21 kB)