Ex post hodnotenie regulácií

Späť Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 50

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 26. októbra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 30a ods. 4

Stručný opis regulácie:

Zamestnávateľ zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore, verejný zdravotník, zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby), ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu; ak zamestnávateľ nemá na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vlastných zamestnancov, zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom.

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex:
LP/2017/32

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: 631

Číslo regulácie: 50

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

Novela č. 289/2017 Z. z. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priniesla výraznú zmenu v pracovnej zdravotnej službe od 1.12.2017. Do jej prijatia mohol zamestnávateľ zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorými mohli byť lekár s určenou špecializáciou, verejný zdravotník, bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik (resp. externe podnikateľmi zastúpenými týmito osobami či pracovnými zdravotnými službami s osobitným oprávnením). Na základe novely sa však zrušilo oprávnenie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika či bezpečnostnotechnickej služby na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, čo zdôvodnil predkladateľ ich nedostatočnou odbornou zdatnosťou v tejto oblasti. Došlo aj k zúženiu oprávnenia na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo (namiesto lekára bez špecializácie - § 30a ods. 3 a) zákona č. 355/2007 Z. z.).

Termín ukončenia konzultácií: do 24. novembra 2022
Predbežný postoj gestora:
Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľom svoje odborné a poradenské služby v oblasti bezpečnosti pri práci, ktoré sú zamerané najmä na technickú prevenciu pracovných úrazov. Pracovná zdravotná služba je odbornou a poradenskou službou pre zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad zameraný najmä na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci musia vykonávať zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní podľa osobitného predpisu, ktorým je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, najmä lekári a verejní zdravotníci.

Súčasná právna úprava definuje činnosť pracovnej zdravotnej služby, zameranej najmä na vykonávanie zdravotného dohľadu pre zamestnancov na prevenciu vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou a upravuje, že zamestnávatelia si môžu zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie samostatne lekárom s určenou špecializáciou alebo verejným zdravotníkom.

Predmetná regulácia splnila svoj účel.

Kontaktná osoba gestora:
Mgr. Miroslava Hrčková
miroslava.hrckova@uvzsr.sk
02/49 284 248