Ex post hodnotenie regulácií

Späť Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 34

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 16. novembra 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 13 ods. 4 písm. a)

Stručný opis regulácie: Povinnosť získať finálne schválenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj pred otvorením prevádzok ako výdajne e-shopov či psie salóny, ktoré nepatria do výnimky spod tejto povinnosti.

Špecifikácia:

  • Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: -
  • Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: -
  • Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: -

Číslo regulácie: 34

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

V súčasnosti platí povinnosť pred uvedením priestorov do prevádzky predložiť návrh na posúdenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností, s výnimkou určitých typov prevádzok. Predmetom ex post hodnotenia má byť prehodnotenie zoznamu prevádzok vo vzťahu k tým, ktoré do výnimky nepatria, ako napr. výdajné miesta e-shopov či psie salóny.

Termín ukončenia konzultácií: do 17. decembra 2023

Predbežný postoj gestora:

Účinnosťou zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 355/2007 Z. z. sa jeho novelou účinnou od 21.7.2020 v značnej miere odbúrala administratívna zaťaž pre podnikateľov.
Orgány verejného zdravotníctva nevydávajú rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. pre prevádzky, ktoré sú taxatívne uvedené v § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. Prevádzkovatelia takýchto zariadení sú povinní najneskôr v deň začatia činnosti miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva písomne doručiť oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov podľa § 52 ods. 8 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon (§ 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.).
Výdajné miesta e-shopy od účinnosti zákona č. 198/2020 Z. z. od 21.07.2020 podliehajú oznámeniu podľa § 52 ods. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 355/2007 Z. z. a orgány verejného zdravotníctva nevydávajú pre takéto priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín) rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia a je zverejnený na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR. Vyplnený dotazník zašlite na email miroslava.hrckova@uvzsr.sk.

Kontaktná osoba gestora:
Mgr. Miroslava Hrčková
miroslava.hrckova@uvzsr.sk
02/49 284 248

Príloha - Dotazník k ex post hodnoteniu regulácie č. 34 (docx. 22 kB)