Ex post hodnotenie regulácií

Späť Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 27

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 01. marca 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: Príloha č. 3

Stručný opis regulácie: Vymedzenie hodnôt dlhodobej a krátkodobej záťaže teplom

Špecifikácia:


Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:

-

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex:

-

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu:

-

Číslo regulácie: 27

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

Je obmedzené ako dlho môže zamestnanec pracovať na pracovisku, ktoré spadá do určitých kategórií podľa tepelných limitov, napríklad pri triede 2b približne len 4 hodiny, čo sa z ekonomického hľadiska môže pre zamestnávateľa javiť ako problematické.
Odporúčame prehodnotiť dané limity, aby reflektovali na aplikačnú prax a neboli pre zamestnávateľa neúmerne prísne.

Termín ukončenia konzultácií: do 01. apríla 2023

Predbežný postoj gestora:

Príloha č. 3 Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. rieši dlhodobý a krátkodobý čas práce v tabuľkách č. 1-15.
Určenie dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce pre pracoviská, na ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži teplom z technológie vo vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z., vychádza z odborných štúdií, ktoré v minulosti realizovali odborníci na pracoviskách fyziológie práce v Českej republike v spolupráci so slovenskými odborníkmi, ktoré slúžili ako odborný podklad pre prípravu legislatívy v oblasti záťaže teplom pri práci. V súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva SR nedisponuje žiadnymi relevantnými odbornými štúdiami s aktuálnymi údajmi, na základe ktorých by bolo možné prehodnotiť určené kritériá pre únosnú tepelnú záťaž na pracoviskách, na ktorých nie je možné dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu tepelnej záťaže z technológie. Určené kritériá súvisiace so záťažou teplom na pracovisku z technológie slúžia najmä na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci vystavených nadmernej záťaži teplom. Smernice EÚ neupravujú kritériá pre tepelnú záťaž na pracoviskách z technológie.

Kontaktná osoba gestora:
Mgr. Miroslava Hrčková
miroslava.hrckova@uvzsr.sk
02/49 284 248

Príloha: Dotazník k ex post hodnoteniu regulácie č. 27 (rtf, 99 kB)