Ex post hodnotenie regulácií

Späť Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 19

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 01. marca 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 30e

Stručný opis regulácie: Povinnosť podstúpenia lekárskej prehliadky

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex:

-

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: 970

Číslo regulácie: 19

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

V súčasnosti je daná povinnosť absolvovať viackrát lekársku prehliadku v krátkom časovom horizonte, v závislosti od vykonávanej práce a jej prípadnej zmeny. Odporúčame prehodnotiť, aby jedna lekárska prehliadka slúžila na viacero oprávnení, prípadne aj pri zmene práce/pracovného zaradenia, ak nedochádza k zmene významnej.

Termín ukončenia konzultácií: do 01. apríla 2023

Predbežný postoj gestora:

Každý zamestnávateľ je zo zákona povinný vytvárať také pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia. Jedným z najúčinnejších opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov je výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, prostredníctvom ktorých je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou.
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú cielene zamerané na zisťovanie zmien zdravotného stavu vyšetrovaných zamestnancov súvisiacich s ich expozíciou zdraviu škodlivému faktoru alebo faktorom práce a pracovného prostredia (napr. hluku, vibráciám, chemickým faktorom, biologickým faktorom). Ďalšia skupina lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci sa vykonáva z dôvodu, že zamestnanci vykonávajú určené pracovné činnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. viazanie bremien, revíziu vybraných technických zariadení) alebo obsluhujú určené pracovné prostriedky (napr. motorové vozíky, vybrané stavebné, poľnohospodárske a lesnícke stroje). Absolvovanie týchto lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je podmienkou na vydanie preukazu alebo dokladu na vykonávanie určenej konkrétnej činnosti a následne vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci vo frekvencii 5 rokov je podmienkou, aby preukaz alebo doklad zostal naďalej v platnosti. Ďalšia skupina lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré sa vykonávajú podľa osobitných predpisov sa týka posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej profesie (týka sa to napr. zdravotníckych zamestnancov, pedagogických zamestnancov, zamestnancov súkromnej bezpečnostnej služby a ďalších profesií).
Každá lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci má svoju určenú náplň, resp. rozsah základných a doplnkových vyšetrení. Na zabezpečenie jednotného postupu lekárov vykonávajúcich lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo odborné usmernenie o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré obsahuje 70 náplní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Kontaktná osoba gestora:
Mgr. Miroslava Hrčková
miroslava.hrckova@uvzsr.sk 
02/49 284 248

Príloha: Dotaznik k ex post hodnoteniu regulacie 19 (rtf, 99 kB)