Ex post hodnotenie regulácií

Späť Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 12

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 26. októbra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 38 ods. 2

Stručný opis regulácie:

Ak výsledky posúdenia fyzickej záťaže pri práci preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § 31 ods. 4 a 5 z dôvodu fyzickej záťaže, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok.                   

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:

Národná rada - Parlamentná tlač 161

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex:

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: 161

Číslo regulácie: 12

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

Ustanovuje sa povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia len u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie v prípade práce v záťaži teplom, v záťaži chladom a vo fyzickej záťaži.

Termín ukončenia konzultácií: do 24. novembra 2022

Predbežný postoj gestora:

Zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa zrušila povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži s výnimkou prevádzok, v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.

Reguláciu považujeme za potrebnú a opodstatnenú.

Kontaktná osoba gestora:
Mgr. Miroslava Hrčková
miroslava.hrckova@uvzsr.sk 
02/49 284 248