Ex post hodnotenie regulácií

Späť Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 36 (32)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 10. apríla 2024 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Lokalizácia: § 15 ods. 2 písm. c), § 16 ods. 8

Stručný opis regulácie: Povinnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti u kuriérov, ktorí jedlo len doručujú.

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: -
Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: -
Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: -

Číslo regulácie: 36 (32)

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:
V súčasnosti platí povinnosť aj u kuriérov, ktorí jedlo len doručujú, získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Predmetom ex post hodnotenia má byť prehodnotenie tejto povinnosti vo vzťahu ku kuriérom, t. j. zváženie výnimky tejto povinnosti pri prevoze potravín a pokrmov alebo nápojov určených na priamu konzumáciu konečnému spotrebiteľovi.

Termín ukončenia konzultácií: do 10. mája 2024

Predbežný postoj gestora:
Úrad verejného zdravotníctva SR ako vecný gestor zákona č. 355/2007 Z. z. pristúpil v roku 2023 k úprave regulácie zavedenej v § 15 ods. 2 písm. c) a v § 16 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.. V rámci novely zákona sme navrhovali aj úpravu ustanovení týkajúcich sa získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii alebo umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov.

V súlade s navrhovanou úpravou mala odbornú spôsobilosť na vyššie spomenuté činnosti preukazovať fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne alebo vedúci zamestnanec, ktorý je v prevádzkarni potravinárskeho podniku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností. Podmienkou na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti mala byť úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Z uvedeného vyplýva, že za zaškolenie kuriérov by bol po schválení novely zákona zodpovedný vedúci pracovník kuriérskej spoločnosti.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania súhlasili s návrhom právnej úpravy všetky zainteresované strany, vrátane kuriérskych spoločností. Vládny návrh zákona však nebol Národnou radou Slovenskej republiky schválený. V priebehu aktuálneho kalendárneho roka plánujeme opätovne pristúpiť k novelizácii zákona č. 355/2007 Z. z.. Súčasťou tejto novely bude znova aj úprava regulácie, ktorá je predmetom ex post hodnotenia.

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia a je zverejnený na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR. Vyplnený dotazník zašlite na e-mailovú adresu kristina.mochnacka@uvzsr.sk.

Kontaktná osoba gestora:
Ing. Kristína Mochnacká
kristina.mochnacka@uvzsr.sk
02/49 284 327

Príloha: Dotazník k ex post hodnoteniu regulácie č. 36 (32) (docx, 27 kB)