Ex post hodnotenie regulácií

Späť Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií k regulácii č. 35 (31)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 22.apríla 2024 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok): I. polrok 2024

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 8 ods. 3

Stručný opis regulácie: Povinnosť prevádzok, v ktorých je zakázané fajčenie, upozorniť na tento zákaz verejnosť bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste a prísne sankcie za absenciu označenia

Špecifikácia:

  • Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: -
  • Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: -
  • Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: -

Číslo regulácie: 35 (31)

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

V súčasnosti platí povinnosť pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, povinnosť upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Účinnosť regulácie je platná od 1.7.2013. Predmetom ex post hodnotenia má byť hodnotenie vplyvu tejto regulácie na podnikateľské subjekty v súvislosti s prísnymi sankciami za absenciu označenia.

Termín ukončenia konzultácií: 31.5. 2024

Predbežný postoj gestora:

Zákonom č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola stanovená povinnosť fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Prevádzkovatelia takýchto zariadení sú povinní utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu, alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a tabak.

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia a je zverejnený na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR. Vyplnený dotazník zašlite na email timea.zaluszka@uvzsr.sk.

Kontaktná osoba gestora:
Mgr. Timea Záluszká
timea.zaluszka@uvzsr.sk
02/49 284 202

Príloha - Dotazník k ex post hodnoteniu regulácie č. 31 (docx. 27 kB)