Ex post hodnotenie regulácií

Späť Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií č. 34 (35)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 10. januára 2024 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 30 ods. 6 písm. a), b), c), d)

Stručný opis regulácie: Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie, vo vzťahu k sebe samému v rámci posudzovania zdravotného rizika

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=161

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: -

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: 161

Číslo regulácie: 34 (35)

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

V súčasnosti platí, že fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, má z tohto dôvodu množstvo povinností vo vzťahu k sebe samému, napr.

  1. si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia je povinná si zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika;
  2. zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň;
  3. zabezpečiť pravidelné posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu;
  4. redkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie;
  5. uchovávať 20 rokov od skončenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu;

Predmetom ex post hodnotenia má byť prehodnotenie týchto povinností vzhľadom na vzťah medzi pridanou hodnotou a administratívnou záťažou, ktorú spôsobujú.

Termín ukončenia konzultácií: do 29. februára 2024

Predbežný postoj gestora:

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je povinná zabezpečiť splnenie povinností v zmysle § 30 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. (napr. zabezpečiť si posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia je povinná si zabezpečiť vypracovanie písomného posudku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika a iné).
Problém ochrany zdravia fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie spočíva v obmedzených možnostiach kontroly ich reálnej expozície, ako aj v možnostiach ochrany ich zdravia. Ochrana ich zdravia je predovšetkým v záujme samotných SZČO, ktorí sú pri výkone svojej práce vystavení zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia.

Povinnosti prispievajú k ochrane zdravia fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ale tiež k ochrane obyvateľov v okolí; z uvedeného dôvodu je nutné ponechať predmetnú reguláciu.

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia a je zverejnený na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR. Vyplnený dotazník zašlite na email miroslava.hrckova@uvzsr.sk .

Kontaktná osoba gestora:
Mgr. Miroslava Hrčková
miroslava.hrckova@uvzsr.sk
02/49 284 248

Príloha - Dotazník k ex post hodnoteniu regulácie č. 34 (35), (docx. 21 kB)