Ex post hodnotenie regulácií

Späť Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 8

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 01. marca 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 30 ods. 1 písm. l)

Stručný opis regulácie:

Povinnosť zamestnávateľa zasielať na hygienu oznámenie o počtoch zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do jednotlivých kategórií.

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex:
-

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: 970

Číslo regulácie: 8

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

Momentálne má zamestnávateľ povinnosť pri pracovníkoch 3. a 4. kategórie vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách.
Z praxe vychádza, že opatrenia sa menia minimálne, ak vôbec, preto je potrebné prehodnotiť danú povinnosť.

Termín ukončenia konzultácií: do 01. apríla 2023

Predbežný postoj gestora:

Údaje o počte zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, ktoré zamestnávatelia zasielajú orgánom verejného zdravotníctva každoročne k určenému dátumu 31. decembra sú potrebné na ich celoslovenské štatistické spracovanie. Úrad verejného zdravotníctva SR vedie celoslovenský register rizikových prác. Údaje z celoslovenského registra rizikových prác slúžia pre Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré na základe uznesenia vlády SR č. 475/2003 pripravuje každoročne pre vládu SR správu o stave ochrany zdravia pri práci, vývoji chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práci, ktorej dôležitou súčasťou vo vzťahu k chorobám z povolania sú najmä údaje o rizikových prácach v SR. Úrad verejného zdravotníctva SR poskytuje celoslovenské údaje o rizikových prácach Štatistickému úradu SR, ktorý ich uverejňuje v štatistických ročenkách SR, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národnému inšpektorátu práce, iným orgánom štátnej správy a sú dôležitou súčasťou správ a informácií predkladaných na požiadanie rôznym európskym inštitúciám. Z uvedených dôvodov je nutné ponechať povinnosť zamestnávateľov, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, každoročne k určenému dátumu zasielať orgánom verejného zdravotníctva údaje o rizikových prácach.

Kontaktná osoba gestora:
Mgr. Miroslava Hrčková
miroslava.hrckova@uvzsr.sk
02/49 284 248