Aktuality

Späť Vody určené na kúpanie: na Slovensku pribudli tri nové lokality

Palcmanská Maša, jazero Klinger a Belianske jazero patria od roku 2024 do lokalít zaradených medzi vody určené na kúpanie. Na Slovensku tak v zmysle vodného zákona máme vyhlásených celkovo 35 takýchto lokalít.

Vody určené na kúpanie (VUK) sú počas letnej kúpacej sezóny najviac využívané prírodné (nie umelé) vodné plochy pre rekreačné kúpanie. 

  • Dlhodobo majú vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie,
  • nebol pre ne trvalo vydaný zákaz kúpania sa alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa,
  • sú súčasťou chránených území SR.

Neznamená to však, že iba 35 lokalít zaradených medzi VUK je počas kúpacej sezóny vhodných na kúpanie. Vyhovujúcu kvalitu vody môžu mať aj iné prírodné vodné plochy s prevádzkovateľom alebo bez neho, ktoré počas kúpacej sezóny úrady verejného zdravotníctva kontrolujú pravidelne. 

Rozdiel medzi vodami určenými na kúpanie a ďalšími prírodnými vodnými plochami je, že VUK hodnotia odborníci nielen na základe národných, ale aj európskych požiadaviek. O výsledkoch hodnotenia následne SR každoročne informuje Európsku komisiu.

VUK v zmysle vodného zákona vyhlasuje všeobecne záväznou vyhláškou príslušný orgán štátnej vodnej správy. Ich zoznam každoročne prejde aktualizáciou ešte pred začiatkom kúpacej sezóny (t.j. do 15.06.2024).

VUK tvoria na Slovensku približne tretinu prírodných vodných plôch využívaných na kúpanie. Profily a zoznam 35 lokalít zaradených medzi vody určené na kúpanie nájdete na webovej stránke úradov verejného zdravotníctva.

Sumárnu celoslovenskú správu o aktuálnej pripravenosti všetkých prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2024 zverejní Úrad verejného zdravotníctva SR koncom júna 2024 na svojom oficiálnom webovom sídle. Následne do polovice septembra 2024, teda do konca oficiálnej kúpacej sezóny, bude ÚVZ SR každý piatok zverejňovať týždenné aktualizácie.

Odbor hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR