Aktuality

Späť T. Červeňová zvolala stretnutie rezortných hygienikov, navštívila aj školákov v Galante

Doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR, v mesiaci máj 2024 absolvovala medzirezortné rokovania a celoslovenské porady, mala aktívnu účasť na odborných  konferenciách a ocenila aj talentovaných žiakov. Prinášame podrobnejšie informácie k jej vybraným pracovným aktivitám.

Odborná konferencia s hľadaním riešení na efektívnu inklúziu rómskych komunít

hlavný hygienik SR s regionálnymi hygienikmi v SR

Foto: hlavný hygienik SR s regionálnymi hygienikmi v SR

V Starej Ľubovni sa dňa 7. mája 2024 konala odborná konferencia na tému „Efektívna inklúzia Rómov v najmenej rozvinutých okresoch“. Organizoval ju Okresný úrad Stará Ľubovňa pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky Tatiany Červeňovej, štátneho tajomníka MIRRI pre regionálny rozvoj Michala Kaliňáka a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška, ktorí sa konferencie aktívne zúčastnili. Odborná konferencia sa konala aj za prítomnosti viac ako 100 odborníkov z rôznych oblastí. S aktívnou účasťou vystúpili hlavný hygienik SR aj regionálni hygienici.

Doktorka Tatiana Červeňová vysoko ocenila myšlienku spojiť na odbornej konferencii všetkých, ktorí sa prierezovo podieľajú na riešení problematiky marginalizovaných skupín. Súčasne informovala o dôležitých úlohách úradov verejného zdravotníctva v oblasti ochrany a podpory zdravia zameranej na všetkých občanov, teda aj na tých, ktorí žijú v ťažších životných a zdravotných podmienkach. Viac informácií nájdete v nasledujúcom príspevku.

Stretnutia s vedúcimi rezortnými hygienikmi

V pondelok 13. mája 2024 doktorka Červeňová iniciovala stretnutie s vedúcimi hygienikmi z rezortov Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva dopravy SR a Slovenskej informačnej služby na pôde ÚVZ SR. Išlo o prvé z pravidelných stretnutí, ktorých cieľom je zosúladiť odborné aktivity a posilniť medzirezortnú spoluprácu v teréne.

“Jednotný postup v oblasti zdravotného monitoringu a dozoru jednoznačne prispieva ku garancii efektívneho výkonu ochrany verejného zdravia a o to nám všetkým ide,” uviedla doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

Na nasledujúcom stretnutí dňa 28. mája 2024 už rezortní hygienici rokovali o konkrétnych návrhoch na zjednotenú spoluprácu. Rokovania hlavného hygienika SR s rezortnými hygienikmi sú naplánované aj v ďalšom období.

Návšteva Atómovej elektrárne Mochovce

Vo štvrtok 16. mája 2024 navštívila doktorka Červeňová Atómovú elektráreň (AE) Mochovce. Išlo o úvodnú oficiálnu návštevu zariadenia po jej nástupe do funkcie hlavného hygienika SR s cieľom osobne sa oboznámiť s lokalitou aj samotnou prevádzkou elektrárne.

ÚVZ SR je regulačným a dozorným orgánom vo veciach radiačnej ochrany v jadrových zariadeniach na území SR, vydal povolenie na prevádzku všetkých jadrových zariadení. Pracovníci odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR zároveň vykonávajú štátny dozor nad radiačnou ochranou v jadrových zariadeniach.

Ocenenie školákov v celoslovenskej výtvarnej súťaži

hlavný hygienik SR s víťazmi celoslovenskej výtvarnej súťaže
Foto: hlavný hygienik SR s víťazmi celoslovenskej výtvarnej súťaže

Doktorka Tatiana Červeňová dňa 21. mája 2024 osobne odovzdala ceny a diplom víťazom celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024. V druhom ročníku súťaže zvíťazil kolektív 5. B zo Základnej školy Sídlisko SNP v Galante. Žiaci spoločnými silami v súlade so zadaním súťaže vytvorili koláž tímu ovocných a zeleninových superhrdinov.

Žiaci boli odmenení pamiatkovým diplomom, loptami, fyzickými hrami, pri ktorých uplatnia pohyb, a ako ďalšiu cenu získali praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola. Tému zaujímavého semináru si vo víťaznej triede žiaci vyberú sami.

XV. Slovenský vakcinologický kongres

Doktorka Červeňová sa zúčastnila na otvorení XV. Slovenského vakcinologického kongresu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 30. 5. – 1. 6. 2024 v Tatranskej Lomnici. Vo svojom príhovore k prítomným lekárom a odborným zdravotníckym pracovníkom sa z pozície hlavného hygienika SR venovala najmä nepriaznivým výsledkom ostatnej administratívnej kontroly očkovania a načrtla možnosti, ako ďalej spolupracovať na zvyšovaní zaočkovanosti detí na Slovensku.

Zdravie detí dokážeme ďalej účinne chrániť iba spoločnými silami - spoluprácou medzi úradmi verejného zdravotníctva, epidemiológmi, pediatrami a rodičmi. Ako lekári a pediatri máte mimoriadne významnú úlohu v udržiavaní zaočkovanosti detí nad hranicou zabezpečujúcou kolektívnu imunitu. Všetci si uvedomujeme, že spôsoby komunikácie s rodičmi môžu byť v dnešnej dobe náročnejšie. Sociálne siete, rôzne webové stránky, všetko sú to komunikačné prostriedky, ktoré častokrát ponúkajú, ako sa hovorí, na „jeden klik“ neoverené a vedecky nepodložené informácie o význame očkovania. A práve preto môžeme byť spoločne pre rodičov cenným zdrojom dôležitých informácií, či už cestou lekárov, pediatrov alebo cestou poradní očkovania RÚVZ, s využitím všetkých dostupných komunikačných prostriedkov,”  povedala doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

Prednášky odborníkov sa venovali početným aktuálnym a dôležitým témam, ako sú prevencia VHA, negatívne trendy a dopady zníženej zaočkovanosti v SR a v ČR, výzvy v očkovaní proti chrípke, HPV, meningokokovým inváznym infekciám, ako aj očkovaniu napríklad počas tehotenstva, očkovaniu pre profesijne exponované osoby alebo pre diabetikov.

Kongres každoročne organizuje Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a uskutočňuje sa aj v spolupráci s ÚVZ SR, s aktívnou účasťou odborných pracovníkov ÚVZ SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

Celoslovenské porady a ďalšie stretnutia a rokovania

Celoslovenské porady

Doktorka Tatiana Červeňová absolvovala rokovania na ministerstve zdravotníctva aj na ministerstve školstva. S príslušnými predstaviteľmi rezortov rokovala v rámci legislatívnych aj nelegislatívnych procesov v oblasti ochrany verejného zdravia.
Počas mája a začiatkom júna 2024 sa aktívne zúčastnila viacerých celoslovenských porád odborov Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR so zameraním na:

  • hygienu životného prostredia
  • hygienu výživy
  • epidemiológiu
  • agendu osobných úradov
  • agendu odborov hospodársko-technickej činnosti a informačných technológií
  • laboratórnu diagnostiku v prostredí úradov verejného zdravotníctva

Predmetom celoslovenských porád odborných zložiek úradov verejného zdravotníctva boli výročný odpočet stanovených cieľov, zdieľanie praktických informácií a skúseností z praxe s návrhmi a koordináciou činností a riešení, informovanie o nových predpisoch a usmerneniach, prezentovanie sumárnych výsledkov kontrol, monitoringov, skríningových meraní a stanovenie nových cieľov do najbližšieho obdobia.

Činnosti, ktoré vykonávame v teréne aj v laboratóriách, sú výnimočné a majú mimoriadny význam, pretože ich častokrát nik iný na Slovensku odborne nezabezpečuje. Pravidelné odborné stretnutia považujem za dôležité - spoločne si vieme zhodnotiť, ale aj stanoviť ďalšie odborné postupy, napríklad pri reakciách na nové situácie, či už ide nové potraviny, výživové doplnky, kozmetické výrobky, alebo nové situácie v oblasti epidemiológie týkajúce sa infekčných a neinfekčných ochorení,” dodala doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

Tatiana Červeňová, poďakovala docentke Márii Avdičovej
FOTO: hlavný hygienik SR, doktorka Tatiana Červeňová, poďakovala docentke Márii Avdičovej z RÚVZ v Banskej Bystrici za celoživotný prínos v oblasti epidemiológie

Úrad verejného zdravotníctva SR