Aktuality

Späť Aktuálne informácie k epidémii žltačky typu A v územnej pôsobnosti RÚVZ v Trenčíne

Regionálny hygienik RÚVZ v Trenčíne Ľudmila Bučková a hlavný hygienik SR Tatiana Červeňová aktívne riešia epidemický výskyt žltačky typu A v okrese Nové Mesto nad Váhom.
Zdravotný stav väčšiny osôb s potvrdeným ochorením vírusovej hepatitídy typu A si totiž vyžiadal hospitalizáciu. Z celkovo desiatich potvrdených prípadov bolo hospitalizovaných sedem s rôznym charakterom závažnosti ochorenia.
Vzhľadom na dlhý inkubačný čas žltačky typu A možno predpokladať, že počet chorých ešte narastie.

RÚVZ v Trenčíne prijal viacero protiepidemických opatrení
Epidemický výskyt žltačky typu A eviduje RÚVZ v Trenčíne v zariadení sociálnych služieb v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ochorelo desať osôb - deti, zamestnanci, rodinní príslušníci. Odborníci z RÚVZ v Trenčíne v sociálnom zariadení nariadili protiepidemické opatrenia, naďalej pokračujú v epidemiologickom vyšetrovaní a aktívne vyhľadávajú ďalšie prípady. Keďže ochorenie potvrdili aj u detí, mimoriadny režim platí aj v školách a škôlkach, ktoré navštevujú.

V materských školách a v spojených základných školách sme osobám, ktoré boli v bezprostrednom kontakte s chorými na žltačku typu A, nariadili lekársky dohľad, vrátane laboratórneho vyšetrenia vzoriek krvi a priebežné klinické vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú v 7- až 10-dňových intervaloch počas 50 dní od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela na VHA. Tieto osoby, ako aj ďalšie, ktoré navštevujú uvedené zariadenia alebo sú ich zamestnancami, sú aktuálne v rámci prevencie očkované proti VHA, aby sme znížili riziko, že sa u nich ochorenie rozvinie,” uviedla Ľudmila Bučková, regionálny hygienik RÚVZ v Trenčíne.

V ohnisku nákazy a v školách boli rozhodnutím uložené aj opatrenia na zabezpečenie dezinfekcie všetkých priestorov, zabezpečenie dezinfekčných prípravkov na dezinfekciu rúk a zabezpečenie informovanosti žiakov a zamestnancov. Zároveň bol vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, a to po dobu 50 dní od posledného kontaktu s laboratórne potvrdeným prípadom. Protiepidemické opatrenia môžu vzhľadom na vývoj situácie ešte pribúdať.

Žltačka typu A môže mať inkubačný čas až 50 dní. Čo znamená, že sa príznaky ochorenia môžu prejaviť približne do dvoch mesiacov od nakazenia sa a osoba môže infekciu bez príznakov šíriť medzi ostatných ľudí. V riešení epidémií žltačky je mimoriadne dôležitá spolupráca s epidemiológmi a lekármi, disciplína a trpezlivosť v dodržiavaní nevyhnutných hygienických návykov a rešpektovanie času trvania nariadených opatrení,” povedala Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

Situáciu sledujeme aj v ďalších okresoch
Epidemický výskyt vírusovej hepatitídy typu A zaznamenávajú vo svojej územnej pôsobnosti viaceré regionálne úrady verejného zdravotníctva. Pozitívne prípady ochorení na VHA zisťujú RÚVZ na základe aktívneho epidemiologického vyšetrovania.
RÚVZ svoje kroky koordinujú s miestnymi samosprávami, nemocnicami, infektológmi, zástupcami Zdravých regiónov a ďalšími príslušnými zložkami. Nariaďujú opatrenia, ktoré majú stabilizovať situáciu a zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia.
Hlavný hygienik SR Tatiana Červeňová je pravidelne informovaná regionálnymi hygienikmi o nových ohniskách nákazy, vývoji v nich a krokoch, ktoré RÚVZ podnikli na zabránenie šíreniu ochorenia a zlepšenie epidemiologickej situácie.

Regionálni hygienici o vývoji počtu prípadov žltačky typu A vo svojej územnej pôsobnosti priebežne informujú verejnosť na webových stránkach regionálnych úradov. V niektorých ohniskách nákazy prípady pribúdajú, v ďalších je situácia stabilná alebo sa zlepšuje, niektoré sú už neaktívne. Pribúdajú však aj celkom nové ohniská nákazy, v ktorých RÚVZ intenzívne vyhľadávajú ďalšie prípady a nariaďujú protiepidemické opatrenia.

Úrad verejného zdravotníctva SR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne