Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

Text zákona je prístupný na internete na adrese https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ Prievidza bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak.

Ako podať žiadosť

 1. Písomne poštou na adresu:
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
  Nemocničná 8
  972 01 Bojnice
 2. Telefonicky na čísle: 046/5192011
 3. Faxom na čísle: 046/5192012
 4. Elektronickou poštou na e-mailovej adrese:  ruvzpd@ruvzpd.sk
 5. Osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

Žiadosť musí obsahovať nasledovné:

 • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.
Ak RÚVZ  poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

O odvolaní proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.  
Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 1. náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
  a) 0,07 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
  b) 0,10 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
  c) 0,14 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
  d) 0,17 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
  e) 1,70 € za 1 ks CD/DVD média
 2. obálka
  a) formát A6 – 0,03 €
  b) formát A5 – 0,05 €
  c) formát A4 – 0,07 €
 3. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových
  služieb

Poznámka:
Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,99 €, úrad nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov. Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 1,99 €, je možné uhradiť len v hotovosti v pokladni Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice.