Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 18. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 18. kalendárny týždeň 2024

V 18. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 562 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 993,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 98, t. j. chorobnosť 173,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom ostala nezmenená a chorobnosť CHPO stúpla o 32,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3299,1/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca ostala nezmenená oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 73 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 59 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Medzi komplikácie patrili otitídy (5) a sinusitídy (4). Prípad SARI nebol hlásený.

V 18. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 261 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 944,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 10, t. j. chorobnosť 36,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,9 % a chorobnosť CHPO stúpla o 44,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných detí, dosiahla hodnotu 2006,0/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje mierny nárast chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 75 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (4) a pneumónie (3). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 18. kalendárnom týždni 2024 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Čadca nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 18. kalendárnom týždni 2024 nebol v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto hlásený prípad ochorenia COVID-19.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci