Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 15. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 15. kalendárny týždeň 2024

V 15. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 562 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 993,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 60, t. j. chorobnosť 106,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 26,7 % a chorobnosť CHPO klesla o 29,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2661,7/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca teda predstavuje pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 87 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 52 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 0,5 % zo všetkých ARO. Medzi komplikácie patrili pneumónie (1), otitídy (1) a sinusitídy (1). Prípad SARI nebol hlásený.

V 15. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 215 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 768,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 18, t. j. chorobnosť 64,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 15,0 % a chorobnosť CHPO stúpla o 143,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 1468,8/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 78 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 11 osôb, čo predstavuje 5,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (6). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (3) a otitídy (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 15. kalendárnom týždni 2024 bol sentinelovým odberom zachytený 1x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.  
V okrese Čadca bol sentinelovým odberom zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.  
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 15. kalendárnom týždni 2024 nebol v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto hlásený prípad ochorenia COVID-19.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci