Organizácia ochrany pred povodňami Tlačiť
Utorok, 04. jún 2013 11:57

zaplavyOchranu pred povodňami vykonávajú orgány ochrany pred povodňami, ako aj ostatné orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, povodňové komisie, správcovia vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných tokov, vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Orgánmi ochrany pred povodňami sú ministerstvo životného prostredia, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia.

 

Ohlasovanie povodní

Podľa zákona č. 7/2010 Z. z.. o ochrane pred povodňami každý, kto zistí nebezpečenstvo povodne je povinný  to ihneď ohlásiť orgánu ochrany pred povodňami, povodňou ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi drobného vodného toku.  Ak nemožno nebezpečenstvo povodne  alebo povodeň ohlásiť uvedeným subjektom, ohlasuje sa nebezpečenstvo povodne na linky tiesňového volania integrovaného záchranného systému, Hasičského a záchranného zboru alebo Policajného zboru.

Dôležité čísla:

112  jednotné európske číslo tiesňového volania  – integrovaný záchranný systém pre všetky mimoriadne udalosti

155  zdravotná záchranná služba, najmä v prípade ohrozenia života a zdravia

150  hasičský záchranný zbor v prípade povodne, požiaru

158  polícia

Pri ohlasovaní  hláste -  meno a číslo telefónu, z ktorého voláte,

  -  druh udalosti – čo sa stalo,

  -  miesto a rozsah udalosti.

Stupne povodňovej aktivity

 

Mieru nebezpečenstva povodne charakterizujú stupne povodňovej aktivity. Charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. stupeň povodňovej aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou. Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity. Ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou vyhlasuje sa na návrh orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa mimoriadna situácia.

Informácie pre občanov o hrozbe a vzniku povodne

Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

1. Sirénou - kolísavý tón trvajúci 2 minúty – varovný signál v prípade ohrozenia
                   a pri  vzniku mimoriadnej udalosti

           - stály tón trvajúci 6 minút – varovný signál v prípade ohrozenia povodňou

                 - stály tón trvajúci 2 minúty – koniec ohrozenia

2. Oznamovacími prostriedkami – rozhlas, televízia

3. Ďalšími prostriedkami – miestne rozhlasy, pojazdné vozy, mobilné megafóny, hasiči

Aktuálne informácie o povodňovej aktivite môže občan získať na webových stránkach- www.shmu.sk a www.povodia.sk.

 

 

Základné zásady – pokyny pre verejnosť počas povodní

Pri vzniku povodne je potrebné:

-     Po celú dobu sa riadiť pokynmi povodňových orgánov, polície a záchranárov,

-     Rešpektovať oficiálne informácie o vývoji situácie,

-     Konať s rozvahou a zbytočne neriskovať,

-     Varovať ostatných ohrozených, pomáhať starým, bezvládnym a deťom bez dozoru,

-     Chrániť predovšetkým zdravie a až potom majetok.

 

Pravidlá zdravotnej bezpečnosti obyvateľov

-     Pohybujte sa zásadne mimo zatopenej oblasti. 

-     Vstupujte len do stojatej vody. Nikdy nevstupujte do prúdiacej vody. Prúd vody je veľmi nebezpečný a môže spôsobiť pri rýchlom stúpnutí hladiny utopenie. Prúdenie vody si overte vhodením kusa dreva na hladinu vody. 

-     Dávajte pozor kam stúpate. Povrch môže byť  pokrytý črepinami skla alebo klincami. Používajte pevnú obuv. 

-     Nejazdite autom v zatopenej oblasti. Auto môže byť zaplavené, strhnuté prúdom alebo náhlou prívalovou vlnou. 

-     Ihneď vypnite prívod elektrickej energie do vášho domu. Vyhýbajte sa elektrickému vedeniu a zapnutým elektrickým spotrebičom. Voda je dobrým vodičom elektrického prúdu. 

-     Pokiaľ opúšťate dom, nezabudnite vypnúť hlavný prívod elektrického prúdu. Pokiaľ ste to nestihli a vraciate sa po záplave, urobte to ako prvú vec ešte pred prehliadkou domu. Zatopené elektrické prístroje vyžadujú pred opätovným uvedením do prevádzky odbornú prehliadku. 

-     Všimnite si možný únik plynu. Nepoužívajte otvorený oheň a nefajčite. Svieťte len baterkou. 

-     Vo vnútri domu nepoužívajte benzínové agregáty, oxid uhoľnatý vás môže zabiť. Pozor na spaliny z uhlia a dreva, ak bol porušený komín domu.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky