Informácia o výskyte škodlivého výrobku – výživový doplnok VIMAX Tlačiť
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch

Dňa 3. 11. 2014 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR") Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané následného oznámenie Českej republiky k výstražnému oznámeniu Českej republiky č. 2014.1461 Nepovolené látka sildenafil vo výživovom doplnku z Kanady, cez Rumunsko. Názov výrobku: VIMAX, plastová fľaštička s obsahom 30 kapsúl, 20 g, iné označenie: Male Virility Enhancement, 100 % natural product, dátum min. trvanlivosti: 31/12/2016, výrobné číslo: 1212, krajina pôvodu: Kanada. Predmetný výrobok bol do Českej republiky zaslaný zo Slovenska, predajca: Vimax – Pills, Dušan Hutka, Štúrova 28, 038 54 Krpeľany (prevádzkovateľ e-shopu). Uvedená skutočnosť však nebola podložená žiadnym dokladom.


vimax

Ako sa uvádza v informácii SZPI predmetný výrobok obsahuje nepovolené a na obale nedeklarované farmakologicky účinné látky sildenafil a tadalafil. Sú to látky, ktoré sa využívajú najmä v liekoch na podporu mužskej erekcie, pričom ich použitie v potravinách nie je príslušnou legislatívou povolené. Nevedomé požitie týchto látok môže spôsobiť závažné zdravotné komplikácie najmä kardiakom a osobám s vysokým krvným tlakom.

V nadväznosti na uvedené ÚVZ SR požiadal dňa 4.11. 2014 miestne príslušný orgán verejného zdravotníctva – RUVZ so sídlom v Martine o vykonanie kontroly uvedenej spoločnosti so zameraním sa na výskyt predmetného nevyhovujúceho výrobku, zistenie prípadných ďalších odberateľov (v ČR, v SR, ako aj v iných štátoch), zabezpečenie jeho stiahnutia z predaja, zistenia spôsobu likvidácie a zabezpečenie informovanosti spotrebiteľov o zakúpení zložením nevyhovujúceho výrobku a prípadné poskytnutie ďalších informácií o uvedenej spoločnosti.

Šetrením RUVZ so sídlom v Martine bolo zistené, že skutočným predajcom výživového doplnku je Dušan Huťka, Mgr. art, miesto podnikania: J.Vojtaššáka 3148/8, 010 08 Žilina, ktorý predmetný výživový doplnok prebral v celkovom množstve 200 ks od dovozcu a rozdistribuoval ho rôznym súkromným osobám v počte cca 150 ks. Presný počet predaných kusov bude zaslaný na RÚVZ so sídlom v Martine. Predaj sa realizuje prostredníctvom internetového predaja: www.vimaxpills.sk . Ku dňu 11.11.2014 bolo z predaja stiahnutých 76 balení, ďalších 124 balení bolo odoslaných rôznym súkromným osobám (spotrebiteľom), ktorí boli predajcom upovedomení o obsahu nepovolenej látky v predmetnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia, resp. neprebratia odoslaných zásielok.

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky