Správa z výkonu mimoriadnej kontroly zameranej na výskyt polykarbonátových fliaš určených na dojčenskú výživu t.j. pre deti do 12 mesiacov veku v sídlach dovozcov, skladoch a veľkoskladoch a v distribučnej sieti Tlačiť

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 321/2011 sa zakázalo používanie bisfenolu A v polykarbonátových dojčenských fľašiach určených na dojčenskú výživu, t.j. pre deti do 12 mesiacov veku a následne sa zakázalo uvádzať na trh a dovážať do EÚ takéto polykarbonátové dojčenské fľaše. V nadväznosti na uvedené na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. ZHHSR/4885/2011 zo dňa 7.7.2011 bola regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vykonaná kontrola zameraná na výskyt polykarbonátových dojčenských fliaš určených na dojčenskú výživu v sídlach dovozcov, v skladoch a v distribučnej sieti.
 

Kontrola podľa uvedeného usmernenia bola zameraná na nasledovné:

  1. Označenie výrobku (z hľadiska materiálového zloženia):

-     slovne „polykarbonátová fľaša“ alebo

-     veľkými písmenami „PC“ (na etikete alebo na dne výrobku) alebo

-     slovne „polykarbonátová fľaša“ a zároveň veľkými písmenami „PC“ (na etikete alebo na dne výrobku) alebo

-     veľkými písmenami „PC“ a zároveň číselným symbolom „7“.

Uvedené spôsoby označovania sú prijateľné pre jasnú identifikáciu materiálového zloženia výrobku a takto označené výrobky sa nesmú od 1.6.2011 nachádzať na trhu EÚ. V danom prípade nie je potrebné žiadať predložiť vyhlásenie o zhode.

 

  1. V prípade, že výrobky sú označené:

-     iba číselným symbolom „7“ alebo

-     nie je jasné označenie (napr. na etikete je uvedené „polykarbonátová fľaša“ a na dne výrobku je veľkými písmenami uvedené napr. „PP“ alebo „PS“ alebo „PES“ alebo „PA“ alebo

-     nie je uvedené žiadne označenie.

 

U takto označených výrobkov nie je možná jasná identifikácia materiálového zloženia výrobku a preto je potrebné:

-     predložiť vyhlásenie o zhode (aj v distribučnej sieti) za účelom identifikovania typu plastu, z ktorého je výrobok vyrobený,

-     predaj týchto výrobkov musí byť pozastavený do času kým dovozca alebo distribútor nezabezpečí značenie materiálového typu výrobku v súlade s vyhlásením o zhode.
 

  1. Označenie „BPA free“ alebo „Bisphenol free“ je možné pokladať za vhodné iba vtedy, ak je výrobok označený z akého typu plastu je vyrobený napr.: „PP“ alebo „PES“ alebo číslami (od 1 do 5) „1“, „2“, „3“, „4“, „5“.
     

  1. V prípade, ak je výrobok značený číslom „PC“ alebo slovne „polykarbonátová fľaša“ a zároveň je pridané označenie „BPA free“ alebo „Bisphenol A free“ – toto označenie nie je prijateľné a takto označené výrobky sa nesmú nachádzať na trhu EÚ.


Výsledky kontroly:

Spolu bolo skontrolovaných 592 dojčenských fliaš v 220 prevádzkach, pričom bolo nájdených 112 polykarbonátových fliaš, ktoré boli stiahnuté z predaja (výrobky od 9 dovozcov resp. výrobcov). V prípade 215 výrobkov, ktoré pochádzali od 12 výrobcov alebo dovozcov nebolo uvedené žiadne označenie a z tohto dôvodu nebolo možné posúdiť o aký výrobok sa jedná. V prvej fáze bol pozastavený predaj takýchto výrobkov a bolo nariadené, aby boli dojčenské fľaše označené v súlade s vyhlásením o zhode. Predložené vyhlásenia o zhode v niektorých prípadoch neobsahovali informáciu o materiálovom zložení, resp. žiaden údaj, ktorý by bol relevantný na posúdenie bezpečnosti výrobku.

V druhej fáze pozastavené výrobky boli uvoľnené do obehu nakoľko distribútori prisľúbili k výrobkom dodanie vyhlásení o zhode spolu s uvedením materiálového zloženia výrobkov. Následne distribučné firmy okrem predloženia vyhlásenia o zhode, ktoré obsahovali informácie o type plastu, z vlastnej iniciatívy označili výrobky, čo je dobrovoľná iniciatíva.
 

Ako najzávažnejšie nedostatky boli zistené tieto skutočnosti:

-    označenie bisfenol A free pri výrobkoch, ktoré neboli materiálovo označené a ani vo vyhlásení o zhode neuvádzali údaj o materiálovom zložení,

-    dvojité označenie - výrobky boli označené PC a následne preškrtnuté a dopísané PP.
 

V nadväznosti na zistené skutočnosti budú všetkým distribútorom a dovozcom dojčenských fliaš Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaslané oficiálne listy s informáciou, čo všetko sa od nich ako dovozcov a distribútorov dojčenských fliaš vyžaduje. Následne budú regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vykonané kontroly priamo u dovozcov a distribútorov dojčenských fliaš so zameraním na dodržanie požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) č. 321/2011.