Stiahnutie kozmetického výrobku z trhu – vzor oznámenia Tlačiť

V zmysle čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1223/2009“)  kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok.


Zodpovedné osoby a distribútori
kozmetických výrobkov sú povinní aj po predaní výrobku spotrebiteľovi informovať sa o bezpečnosti vyrábaného alebo dodávaného výrobku.

Ak sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že kozmetický výrobok, ktorý uviedli na trh, nespĺňa požiadavky  nariadenia (ES) č. 1223/2009, majú povinnosť bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s  cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného výrobku, alebo ho v  prípade potreby stiahnuť z  trhu alebo prevziať späť.


Okrem toho v prípade, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zodpovedné osoby a distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, do ktorých bol výrobok sprístupnený a  členského štátu, v  ktorom je informačná zložka o  výrobku okamžite dostupná, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nevyhovuje daným predpisom, a prijaté nápravné opatrenia.


Podľa čl. 2 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) č. 1223/2009 „stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu výrobku v  dodávateľskom reťazci na trhu. Spätné prevzatie výrobku je definované v čl. 2 ods. 1 písm. r) nariadenia (ES) č. 1223/2009  ako každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť vrátenie výrobku, ktorý už bol sprístupnený konečnému užívateľovi.


S cieľom zľahčiť hospodárskym subjektom povinnosť zverejniť oznámenie o stiahnutí  výrobkov z trhu, Európska komisia pripravila jednotný vzor  pre oznámenie „Stiahnutie výrobku na základe jeho bezpečnosti“ - vzor (pptx)


Ďalšie informácie k bezpečnosti nepotravinových výrobkov sú dostupné na webovej stránke Komisie

Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products


Formulár „Stiahnutie výrobku na základe bezpečnosti“ v anglickom jazyku je dostupný na webovej stránke Komisie -

recommended template for a recall notice