Laboratória na stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe Tlačiť

Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“) bol prijatý na základe transpozície smernice Rady 2013/51/Euratom a smernice Rady 2013/59/Euratom.


Zákon č. 87/2018 Z. z. nadobudol účinnosť dňa 1.4.2018 spolu s jeho vykonávacími predpismi.


V § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 87/2018 Z. z. je ustanovené, že pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany je potrebná registrácia na stanovenie

b) obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na

1. prevenciu prenikania radónu do stavby,

2. ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe.


V súčasnosti môžu stanovovať
obsah prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe nasledujúce laboratóriá:
 

Laboratória úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Názov organizácie

Sídlo organizácie

Názov laboratória a kontakt

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Odbor ochrany zdravia pred žiarením

Laboratórium rádiochémie a gamaspektrometrie

+421 2 49284258

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Cesta k nemocnici 1

975 56 Banská Bystrica

Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením

Laboratórium rádiochémie a gamaspektrometrie

+421 48 4367718


 

Organizácie s rozhodnutím o registrácii podľa § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov organizácie

Sídlo organizácie

IČO/IČ DPH

Miesto vykonávania služby

Číslo rozhodnutia/ Dátum vydania rozhodnutia

Doba platnosti rozhodnutia

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.

Prosecká 811/76a

190 00 Praha 9 –

Prosek

Česká republika

00015679/

CZ00015679

Pobočka Teplice

 Laboratoř přírodních rádionuklidů

 Tolstého 447

415 03 Teplice – Řetenice

Česká republika

OOZPŽ/1178/2019

22.2.2019

neurčitá

Univerzita Komenského            v Bratislave

Šafárikovo nám. 6

814 99 Bratislava

00397865

Prírodovedecká fakulta UK

Katedra jadrovej chémie

Skúšobné laboratórium rádiochemickej analýzy

Ilkovičova 6

Mlynská dolina CH-1

Bratislava

OOZPŽ/2541/2019/M

29.1.2019

neurčitá