Surveillance SARI (Severe Acute Respiratory Infection) v Slovenskej republike Tlačiť

Na základe metodického usmernenia č. OE/8239/2009 hlavného hygienika Slovenskej republiky bolo od 1. decembra 2009 zavedené monitorovanie a hlásenie ťažkých akútnych respiračných ochorení označovaných ako SARI (Severe Acute Respiratory Infection). Ide o ochorenia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu z dôvodu respiračných ťažkostí. Na základe tohto monitoringu má Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky denne aktuálne informácie o počte SARI v Slovenskej republike. Od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bolo v SR hlásených 37 prípadov SARI, 6 skončilo úmrtím. Ani v jednom prípade úmrtia nebol potvrdený pandemický vírus chrípky typu A (H1N1)pdm09.


Monitorovanie SARI v Slovenskej republike
 

Hlásenie prípadov SARI na Odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. U každého pacienta, ktorý má ťažké chrípke podobné ochorenie (taktiež u úmrtí na chrípke podobné akútne respiračné ochorenia) je potrebné zabezpečiť odber vzoriek na virologické vyšetrenie a ich zaslanie do územne príslušného virologického laboratória. Pracovníci virologických laboratórií informujú o výsledkoch vyšetrení príslušného lekára a príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Do týždennej informácie o výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike sa osobitne uvádza informácia o výskyte SARI za uplynulý týždeň. Pokiaľ SARI neboli v chrípkovej sezóne v daný kalendárny týždeň hlásené, uvádza sa negatívna správa s kumulatívnym počtom ochorenia na SARI. Informácia o výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike je týždenne aktualizovaná na webovej stránke ÚVZ SR.

Nepretržité a kvalitné monitorovanie chrípky je jedným zo základných pilierov pripravenosti štátu na pandémiu. Jeho cieľom je včas zachytiť epidémiu, izolovať vírus, rozpoznať šírenie a rozdelenie ochorenia v populácii a na základe týchto poznatkov prijímať opatrenia na zníženie chorobnosti a dopadov chrípky, stanoviť stratégiu očkovania, komunikovať s odborníkmi a cestou médií poskytovať relevantne informácie laickej verejnosti. Kvalitný monitoring je závislý od dobrej spolupráce a vytvorenia podmienok pre pohotovú výmenu informácii medzi zdravotníkmi povinnými hlásiť prenosné ochorenia a epidemiológmi.Vypracoval: ÚVZ SR, Odbor epidemiológie