Akčný plán na elimináciu osýpok, rubeoly a kongenitálneho rubeolového syndrómu v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie do roku 2015 Tlačiť

Osýpky a rubeola sú zdravotným problémom v mnohých krajinách Európy. Svetová zdravotnícka organizácia si už v 90. rokoch minulého storočia stanovila cieľ – eliminovať osýpky a rubeoly v Euroregióne WHO (EURO WHO) do konca roku 2010. Vplyvom zvyšujúcej sa úrovne zaočkovanosti dochádzalo k postupnému poklesu osýpok aj rubeoly. Prelom predstavoval rok 2009. V roku 2009 už bolo v Európe zaznamenaných 4 238 laboratórne potvrdených prípadov osýpok, čo predstavovalo chorobnosť 0,84 na 100 000. Najviac ochorení sa vyskytlo v Bulharsku a vo Francúzku. Najvyššia chorobnosť na osýpky bola v Európe vo vekovej skupine 0-4 ročných (4,02 na 100 000). Maximum ochorení sa vyskytlo v období apríl – máj. V roku 2009 bolo v Európe hlásených 492 laboratórne potvrdených prípadov rubeoly, chorobnosť 0,14 na 100 000. Najviac ochorení hlásilo Poľsko. Najviac ochorení bolo vo vekovej skupine 15 – 24 ročných (0,68 na 100 000).

 

Nakoľko sa z dôvodu neustáleho výskytu osýpok aj rubeoly nepodarilo cieľ eliminácie osýpok, rubeoly a kongenitálneho rubeolového syndrómu do roku 2010 splniť, bol v roku 2010 stanovený nový cieľ. Novým cieľom je eliminácia osýpok, rubeoly a kongenitálneho rubeolového syndrómu v EURO WHO do konca roka 2015.

 

Strategický plán obsahuje tieto hlavné body:

  • udržanie úrovne zaočkovanosti nad 95 % a jej zvyšovanie,

  • podpora zaočkovanosti proti osýpkam a rubeole prostredníctvom imunizačných kampaní,

  • podpora zaočkovanosti rizikových skupín populácie kombinovanou očkovacou látkou proti osýpkam aj rubeole,

  • dôsledná surveillance prípadov osýpok, rubeoly a kongenitálneho rubeolového syndrómu,

  • a zlepšenie dostupnosti informácií o benefitoch očkovania proti osýpkam a rubeole.  

 

Na Slovensku možno situáciu vo výskyte osýpok a rubeoly hodnotiť ako priaznivú. Pred zavedením očkovania dosahovala chorobnosť 200 – 700 na 100 000 obyvateľov. Od zavedenia očkovania (rok 1969) bol zaznamenávaný postupný pokles chorobnosti na osýpky až nulové hodnoty. Posledný autochtónny prípad osýpok v SR bol v roku 1998. V súčasnosti sú evidované už len importované prípady tohto ochorenia (rok 2011 – 2 prípady). Posledné imunologické prehľady z roku 2002 preukázali dobrú úroveň kolektívnej imunity proti tomuto ochoreniu – takmer 95 %. Úroveň zaočkovanosti detí v rámci povinného pravidelného očkovania v SR dosiahla viac ako 99 %. Pred zavedením očkovania dosahovala chorobnosť na rubeolu hodnoty 200 – 500 na 100 000 obyvateľov. V Slovenskej republike sa očkovanie proti rubeole začalo od roku 1982, celoplošné očkovanie bolo zavedené v roku 1985. V dôsledku očkovania sa na Slovensku znížila chorobnosť takmer na nulové hodnoty. V roku 2007 boli hlásené posledné dva prípady rubeoly u 0-ročných neočkovaných detí. Úroveň zaočkovanosti proti rubeole v rámci pravidelného povinného očkovania taktiež dosahuje dlhodobo hodnoty nad 99 %. Rovnako aj imunologické prehľady z roku 2002 preukázali veľmi dobrú úroveň kolektívnej imunity proti tomuto ochoreniu – nad 95 %. Na udržanie stavu eliminácie osýpok, rubeoly a kongenitálneho rubeolového syndrómu v SR je nevyhnutné pokračovať v ich surveillance v zmysle akčného plánu s cieľom udržania vysokej zaočkovanosti (≥ 95 %) dvoma dávkami očkovacej látky. Je nevyhnutné, aby každé dieťa, ktoré môže byť očkované, očkované aj bolo,  pretože stále existuje riziko zavlečenia nákazy zo zahraničia. Pri podozrení na osýpky a rubeolu okamžite zabezpečiť protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy vrátane laboratórneho vyšetrenia a zaočkovanosti neimúnnych kontaktov.  prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci