ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV ZO STAVIEB Tlačiť

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM BOLO VYDANÉ, ODOBRATÉ ALEBO ZMENENÉ OPRÁVNENIE NA ODSTRAŇOVANIE AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST ZO STAVIEB (pdf)

NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYDANIE OPRÁVNENIA NA ODSTRAŇOVANIE AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST ZO STAVIEB PRE FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATEĽOV ALEBO PRÁVNICKÉ OSOBY

NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYDANIE OPRÁVNENIA NA ODSTRAŇOVANIE AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST ZO STAVIEB PRE FYZICKÉ OSOBY ALEBO ZALOŽENÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

Platnosť oprávnení na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR

OCHRANA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI S AZBESTOM (§ 41 zákona č. 355/2007 Z. z.)

VYMEDZENIE VEĽMI TOXICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ A TOXICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ, U KTORÝCH SA PREUKAZUJE ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA PRÁCU


Posledná úprava Streda, 24. máj 2017 11:45